โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา

โรงพยาบาลหาดใหญ่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-16 ตุลาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลหาดใหญ่ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน

1 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
– มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมสำเร็จรูป(Microsoft Office,Word,Excel)
– ไม่จำกัดเพศ
– อายุตั้งแต่ 22 – 35 ปี
– มีความประพฤติดี กิริยามารยาทเรียบร้อย มีอัธยาศัยดี มีมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ ติดต่อสื่อสาร สามารถปฏิบัติงานร่วมกับผู้ปฏิบัติงานได้
– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายเป็นอย่างดี
– ทดลองงานเป็นเวลา 1 เดือน

2 ตำแหน่งนักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 12,350 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีสาขาทางเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์
– ไม่จำกัดเพศ
– อายุระหว่าง 21 – 35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหาร)
– มีมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ ติดต่อสื่อสาร
– ทดลองงานเป็นเวลา 1 เดือน

3 ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 12,350 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ทางกายภาพบำบัดและได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด
– ไม่จำกัดเพศ
– อายุไม่เกิน 35 ปี
– มีมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ ติดต่อสื่อสาร
– ทดลองงานเป็นเวลา 1 เดือน

4 ตำแหน่งนักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก
– ไม่จำกัดเพศ
– อายุระหว่าง 22 – 35 ปี (เพศชายผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
– มีมนุษย์สัมพันธ์ในการให้บริการ ติดต่อสื่อสาร
– ทดลองงานเป็นเวลา 1 เดือน

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครแนบท้ายประกาศนี้ หรือ ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 2 อาคารอุบัติเหตุและฉุกเฉิน 10 ชั้น โรงพยาบาลหาดใหญ่ ตั้งแต่วันที่ 2-16 ตุลาคม พ.ศ. 2566 เวลา 09.00 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page