โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา

โรงพยาบาลสุรินทร์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 5 ตำแหน่ง 17 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 10-18 ตุลาคม 2566

รายละอียด
ประกาศโรงพยาบาลสุรินทร์ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) สังกัดโรงพยาบาลสุรินทร์

1. นักเทคนิคการแพทย์ จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคนิคการแพทย์

2. นักเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 650 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรี สาขาเทคนิคการแพทย์ทางเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเทคโนโลยีหัวใจและทรวงอก

3. พนักงานโสตทัศนศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 370 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาใดวิชา หนึ่ง ทางไฟฟ้ากำลัง ทางอิเล็กทรอนิกส์ เทคนิคคอมพิวเตอร์ ช่างภาพ เวชสาธิต ศิลปประยุกต์ หรือสาขาวิชา ใดวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาหรือทางใดทางหนึ่งหรือหลายทางข้างต้น

4. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 11 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า

5. พนักงานประจำตึก (ชาย) จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาตอนต้นหรือเทียบเท่า

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอรับใบสมัครพร้อมกรอกรายละเอียดต่างๆ ให้ครบถ้วนและยื่นใบสมัครด้วย ตนเองที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 8 อาคาร 100 ปี การสาธารณสุขไทย โรงพยาบาลสุรินทร์ ตั้งแต่วันที่ 10 – 18 ตุลาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page