สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 10 อัตรา

สพป.สระแก้ว เขต 2 รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งครูผู้สอน

ตำแหน่งครูผู้สอน จำนวนอัตราว่าง 10 อัตรา
กลุ่มวิชาภาษาไทย 2 อัตรา
กลุ่มวิชาสังคมศึกษา 1 อัตรา
กลุ่มวิชาการประถมศึกษา 4 อัตรา
กลุ่มวิชาการศึกษาปฐมวัย 3 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน จำนวน 18,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของสมัคร
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป และมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งครบทุกข้อ ดังต่อไปนี้
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี (นับถึงวันเปิดรับสมัครวันสุดท้าย)
2.1.3 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็น ประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
2.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคต้องห้ามตาม กฎ ก.ค. ว่าด้วยโรค พ.ศ. 2549
2.1.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ ในพรรคการเมือง
2.1.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ หรือเป็นผู้ พ้นโทษมาแล้วเกิน 5 ปี
การจ้างบุคคลผู้พ้นโทษมาแล้วเกินห้าปีตามวรรคหนึ่งเข้าเป็นพนักงานราชการ กำหนดให้บุคคลผู้นั้นยื่นหนังสือรับรองความประพฤติว่าไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่ น่ารังเกียจของสังคมตามแบบที่กำหนดเพื่อประกอบการพิจารณาด้วย
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือ หน่วยงานอื่นของรัฐ
ผู้ที่จะได้รับการจ้างเป็นพนักงานราชการผู้ใดเป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมืองหรือเป็น กรรมการหรือผู้ดำรงตำแหน่งที่รับผิดชอบในการบริหารพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง ผู้นั้นต้องลาออกจากการดำรงตำแหน่งหรือการประกอบอาชีพนั้น และการลาออกต้องมีผลก่อนวัน จ้างเป็นพนักงานราชการ
หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการ พนักงาน หรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้าง ของส่วนราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำใบรับรองแพทย์ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่า ไม่เป็นโรคที่ต้องห้ามตามกฏ ก.ค. ว่าด้วยโรค (พ.ศ. 2549) มายื่นด้วย

2.2 คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.2.1 เป็นผู้มีคุณสมบัติทั่วไป ตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547 และที่แก้ไขเพิ่มเติม
2.2.2 เป็นผู้สำเร็จการศึกษาวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีวิชาชีพอื่น เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ซึ่ง ก.ค.ศ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง ข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษาในสังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยจะต้องสำเร็จการศึกษาและได้รับอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติภายในวันเปิดรับสมัครวันสุดท้ายรายละเอียดคุณวุฒิ กลุ่มวิชา หรือทาง หรือสาขาวิชาเอกที่เปิดรับสมัครเพื่อเลือกสรรตามบัญชี รายละเอียดแนบท้ายประกาศ
2.2.3 เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติตามพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2546 กล่าวคือมีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติ หน้าที่สอนไม่หลังวันรับสมัครคัดเลือกวันสุดท้ายและยังไม่หมดอายุ และในวันที่สั่งจ้างใบอนุญาต
ประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่คุรุสภาออกให้สำหรับปฏิบัติหน้าที่สอนต้องยังไม่หมดอายุ (ยกเว้นหนังสืออนุญาตให้ประกอบวิชาชีพทางการศึกษาโดยไม่มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ
พระภิกษุ หรือสามเณร ไม่มีสิทธิสมัครเข้ารับการคัดเลือก ตามนัยหนังสือ กรมสารบรรณคณะรัฐมนตรีฝ่ายบริหาร ที่ นว 89/2501 ลงวันที่ 27 มิถุนายน 2501 และตามความในข้อ 5 ของคำสั่งมหาเถรสมาคม ลงวันที่ 17 มีนาคม 2538 และในกรณี สมัครสอบไว้แล้ว และได้บวชเป็นพระภิกษุ สามเณร ในภายหลังก็ไม่อาจให้เข้าสอบได้เช่นกัน หากยังคงสมณเพศอยู่ในวันสอบ ไม่สามารถนำมาใช้สมัครคัดเลือกได้)

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร ผู้ประสงค์จะสมัครให้รับใบสมัครและยื่นใบสมัคร ด้วยตนเองที่กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาสระแก้ว เขต 2 ตั้งแต่วันที่ 13-19 พฤศจิกายน 2566 (ไม่เว้นวันหยุดวันราชการ) ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. และภาคบ่ายตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น. ผู้สมัครต้องแต่งกายสุภาพ (สตรีสวมเสื้อ กระโปรง (ห้ามสวมกางเกง) สวมรองเท้าหุ้มส้น หรือรัดส้น บุรุษสวมเสื้อเชิ้ตมีปก กางเกงขายาว สอดชายเสื้อไว้ในกางเกง (ห้ามสวมกางเกงยีนส์) สวมรองเท้าหุ้มส้น

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page