โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 25 อัตรา

โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 14 ตำแหน่ง 25 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 17 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเข้าทำงานเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุงรายวัน ประจำปี 2566 ครั้งที่ 6

1) ตำแหน่งนักทัศนมาตร จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทัศนมาตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์สายตา และได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

2) ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบทางกายภาพบำบัด
วิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
5. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

3) ตำแหน่งนักวิทยาศาสตร์การแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ การแพทย์ หรือทางพยาธิวิทยากายวิภาค
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
5. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

4) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(เวชสถิติ) จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ ทาง เวชระเบียน หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทางเวชระเบียน
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
5. อายุระหว่าง 20 – 30 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

5) ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข(ทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทันตสาธารณสุข
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
5. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

6) ตำแหน่งนักโภชนาการ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทางโภชนาการและ การกำหนดอาหาร ทางอาหารและโภชนาการ ทางโภชนาวิทยาและการกำหนดอาหาร ทางโภชนาการและโภชนบำบัด ทางการกำหนดอาหาร ทางโภชนวิทยา ทางวิทยาศาสตร์อาหารและโภชนาการ ทางโภชนาการและโภชนศาสตร์ ทางโภชนาการและการจัดการความปลอดภัยในอาหาร
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
5. มีความรู้ความสามารถด้านคอมพิวเตอร์พื้นฐาน
6. มีทักษะความสามารถด้านการใช้โปรแกรมคำนวณอาหาร
7. มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับคุณลักษณะที่ดีของวัตถุดิบอาหาร
8. มีความรู้ความเข้าใจและสามารถปฏิบัติตัวตามหลักสุขวิทยาส่วนบุคคลที่ดี
9. มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี ประสานงานดี มีความอดทน สามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้
10. สามารถทำงานเป็นกะหรือทำงานล่วงเวลาได้
11. มีประสบการณ์การ การทำงานด้านโภชนบำบัด โภชนคลินิก และมีใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขาการกำหนดอาหาร หรือ CDT จะพิจารณาเป็นพิเศษ
12. ต้องมีสุขภาพดี ไม่เป็นโรคติดต่อ และพาหะของโรค
13. ต้องไม่สูบบุหรี่
อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

7) ตำแหน่งแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาการแพทย์แผนไทย ประเภทเวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์
3. ไม่จำกัดเพศ (สำหรับเพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
5. สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Excel และ Microsoft PowerPoint ได้ในระดับดีมากจะพิจารณาเป็นพิเศษ
6. สามารถใช้โปรแกรมออกแบบ Canva ได้ในระดับดีมากจะพิจารณาเป็นพิเศษ
7. มีพื้นฐานการทำวิจัยหรือเคยทำวิจัยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
อัตราค่าจ้าง วันละ 600 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

8) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง(ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในทุกสาขาวิชา
3. เฉพาะเพศหญิง
4. อายุระหว่าง 25 – 35 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
5. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้
6. สามารถใช้งาน Application ต่าง ๆ บน Smart phone ได้
อัตราค่าจ้าง วันละ 480 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

9) ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 480 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

10) ตำแหน่งนายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาไฟฟ้า
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. ไม่จำกัดอายุ
อัตราค่าจ้าง วันละ 480 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

11) ตำแหน่งผู้ช่วยทันตแพทย์ จำนวน 4 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับประกาศนียบัตรทางผู้ช่วยทันตแพทย์ ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
อัตราค่าจ้าง วันละ 360 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

12) ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา
3. ไม่จำกัดเพศ (เพศชาย ต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว)
4. อายุระหว่าง 20 – 45 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
5. มีความรู้ความเข้าใจ และสามารถปฏิบัติตามหลักสุขาภิบาลอาหารได้ดี
6. มีใจรักงานบริการ มนุษยสัมพันธ์ดี และควบคุมอารมณ์ตนเองได้ดี
7. มีความอดทน สามารถทำงานเป็นกะ หรือทำงานล่วงเวลาได้
8. มีสุขภาพดี แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อ และพาหะของโรค
9. ไม่สูบบุหรี่
อัตราค่าจ้าง วันละ 340 บาท (วันละ 8 ชั่วโมง)

13) ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ด้านการนวดไทย จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับประกาศนียบัตรนวดไทย 150 ชั่วโมง หรือประกาศนียบัตรนวดฝ่าเท้า 60 ชั่วโมง
3. เฉพาะเพศหญิง
4. อายุระหว่าง 20 – 55 ปีบริบูรณ์ (นับจนถึงวันปิดรับสมัคร)
5. มีอัธยาศัยดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักความสะอาด ใจเย็น เป็นมิตร รับฟังเหตุผล
อัตราค่าจ้าง ส่วนแบ่งจากรายได้ ในอัตราร้อยละ 50 ของผู้มาใช้บริการ

14) ตำแหน่งผู้ช่วยแพทย์แผนไทยด้านการนวดไทย จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ได้รับวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น และได้รับประกาศนียบัตรหลักสูตร ผู้ช่วยแพทย์แผนไทย 330/372 ชั่วโมง
4. เฉพาะเพศหญิง
5. ไม่จำกัดอายุ
อัตราค่าจ้าง ส่วนแบ่งจากรายได้ในอัตราร้อยละ 50 ของผู้มาใช้บริการ

กำหนดการและวิธีการรับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือก สามารถขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ตึกอำนวยการ ชั้น 4 โรงพยาบาลพุทธชินราช พิษณุโลก ตั้งแต่บัดนี้ ถึงวันที่ 17 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 – 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page