สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ

สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ตั้งแต่วันที่ 20-24 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศจังหวัดสกลนคร เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนายช่างสำรวจ ประจำสำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร

ชื่อตำแหน่ง นายช่างสำรวจ 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างรายเดือน 11,500.- บาท เงินเพิ่มการครองชีพ 1,785.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งของผู้สมัคร ตำแหน่งนายช่างสำรวจ
ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างก่อสร้าง สาขาวิชาช่างโยธา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่ประสงค์จะสมัครสามารถขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงานธนารักษ์พื้นที่สกลนคร ส่วนบริหารทั่วไป เลขที่ 1920 ถนนหน้าศูนย์ราชการ ตำบลธาตุเชิงชุม อำเภอเมืองสกลนคร จังหวัดสกลนคร ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการช่วงเช้า ตั้งแต่เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ช่วงบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 น. – 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page