เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

เทศบาลเมืองเพชรบุรี รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-28 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลเมืองเพชรบุรี เรื่อง ประกาศรับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน เพื่อปฏิบัติงานในสังกัดศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาลเมืองเพชรบุรี กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี

1. ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข (2 อัตรา)
เงินเดือน 11,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขหรือทางสาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขและ อนามัยวิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้น วิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัย และสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพหรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.ท. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่งนี้ได้
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการสาธารณสุขชุมชนหรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลและการผดุงครรภ์

2. ผู้ช่วยทันตกรรม (1 อัตรา)
เงินเดือน 10,010 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– แต่งตั้งจากผู้ที่เคยดำรงตำแหน่งเดิม หรือเคยปฏิบัติงานในห้องทันตแพทย์มาไม่น้อยกว่า 1 ปี

การรับสมัคร วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ที่จะสมัครให้ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานศูนย์บริการสาธารณสุข กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม เทศบาลเมืองเพชรบุรี ตั้งแต่วันที่ 20 พฤศจิกายน – 28 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page