โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 40 อัตรา

โรงพยาบาลหัวหิน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 ตำแหน่ง 40 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 17-27 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลหัวหิน เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ปีงบประมาณ 2567

1. ชื่อตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 6 อัตรา
ค่าตอบแทน 630.- บาท/วัน
ค่าตอบแทนเงินเพิ่มสำหรับตำแหน่งที่มีเหตุพิเศษของผู้ปฏิบัติงานด้านสาธารณสุข (เงิน พ.ต.ส.) 1,000.-บาท/เดือน,1,500.-บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
– เพศชายหรือหญิง
– ได้รับปริญญาตรีสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์
– ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่งเจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 504.- บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชายหรือหญิง
– ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ทางเทคนิคเภสัชกรรม

3. ตำแหน่งนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 630.- บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชายหรือหญิง
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา กายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัดหรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสถาบันกายภาพบำบัด

4. ตำแหน่งพนักงานประจำตึก จำนวน 6 อัตรา
ค่าตอบแทน 380.- บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชายหรือหญิง
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

5. ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 9 อัตรา
ค่าตอบแทน 380.- บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชายหรือหญิง
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน

6. ตำแหน่งพนักงานเปล 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 380.- บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย
– ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

7. ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 380.- บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) หรือที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

8. ตำแหน่งแม่บ้าน จำนวน 7 อัตรา
ค่าตอบแทน 380.- บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

9. ตำแหน่งคนสวน จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 380.- บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

10. ตำแหน่งพนักงานผ่าและรักษาศพ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 380.- บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

11. ตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 380.- บาท/วัน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
– เพศชาย
– มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ภารกิจด้านอำนวยการ อาคารเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 9 โรงพยาบาลหัวหิน ระหว่างวันที่ 17-27 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page