มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ ตั้งแต่วันที่ 16-29 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐม เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์

ตำแหน่งนักวิชาการศึกษาปฏิบัติการ สังกัดคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งตามที่ระบุไว้ในรายละเอียด ทั้งนี้ ปริญญาที่ใช้สมัครจะต้องเป็นปริญญาที่ ก.พ. รับรองว่าเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
2. มีทักษะด้านภาษาอังกฤษที่สามารถสื่อสารได้
3. มีทักษะความสามารถการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Office ในระดับดี
4. มีความรู้ความสามารถตรงสายงานที่สมัครเป็นอย่างดี และมีความเข้าใจในปรัชญา
ปณิธาน และภารกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมอย่างแท้จริง
5. เป็นผู้ใฝ่รู้และมีความตั้งใจจริงในการทำงาน รวมทั้งต้องสามารถอุทิศตนให้กับการ ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย
6. เป็นผู้มีความเข้าใจและยอมรับเกณฑ์การประเมินประสิทธิภาพการทำงานและเงื่อนไข ต่างๆ ตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด
7. ไม่มีปัญหาเรื่องที่พักอาศัย
8. สามารถปฏิบัติงานวันเสาร์-อาทิตย์ และนอกเวลาราชการได้
9. หากเป็นเพศชายต้องพ้นภาระทางทหารแล้ว

อัตราค่าจ้าง
1 วุฒิปริญญาตรี อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท
2 สิทธิประโยชน์อื่น ๆ ตามระเบียบข้อบังคับที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครปฐมกำหนด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษา มหาวชิราลงกรณ ชั้น 2 ตั้งแต่วันที่ 16-29 พฤศจิกายน 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page