คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา

คณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศคณะศิลปศึกษา เรื่อง การรับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการรายบุคคล

ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
ค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ ก.พ.รับรองแล้วในทุกสาขา
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office ในระดับดีมาก
3. มีความกระตือรือร้น มุ่งมั่นตั้งใจ ทุ่มเทในการทำงาน มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีและมีทัศนคติเชิงบวกกับการเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ
4. สามารถใช้ภาษาไทยในการสื่อสารได้ในระดับดีมาก

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสามารถดาวน์โหลดและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัคร (ด้วยตนเอง) ได้ที่สำนักงาน เลขานุการคณะศิลปศึกษา ชั้น 1 อาคารคณะศิลปศึกษา สถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ หรือจัดส่งเอกสารทาง ไปรษณีย์ เลขที่ 119/11 หมู่ที่ 3 ตำบลศาลายา อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 โดยไม่เสีย ค่าธรรมเนียมในการสมัคร ตั้งแต่วันที่ 17 พฤศจิกายน – 15 ธันวาคม 2566

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page