คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 14 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร รับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัย และพนักงานราชการ 14 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 30 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้) และพนักงานราชการ (เงินรายได้) ครั้งที่ 14/2566

1. พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได้)
1.1 ตำแหน่ง พยาบาล จำนวน 5 อัตรา
อัตราเงินเดือน 19,950 บาท
เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางการพยาบาล
2 ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาล และ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
3 เป็นสมาชิกสภาการพยาบาล
คุณสมบัติอื่น ๆ
1 มีคุณธรรม จริยธรรม และจรรยาบรรณวิชาชีพ
2 มีเจตคติที่ดีและตอบสนองนโยบายขององค์กร
3 มีความรู้ด้านการพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล
4 มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ มีการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง
5 เป็นสมาชิกองค์กรวิชาชีพพยาบาล ได้แก่ สภาการพยาบาล สมาคมพยาบาลแห่งประเทศไทยฯ

2. พนักงานราชการ (เงินรายได้)
2.1 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 9 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,430 บาท และเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท เพื่อปฏิบัติหน้าที่ ณ ฝ่ายการพยาบาล
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 ได้รับวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ หรือ
2 ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) พร้อมทั้งแนบเอกสารวุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3) 3.3 เป็นผู้สำเร็จการอบรมตามหลักสูตรผู้ช่วยเหลือผู้ป่วยจากสถาบันอื่น ๆ หรือของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย นเรศวร (อย่างน้อย 6 เดือน) หรือมีประสบการณ์ทำงานในตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้ อย่างน้อย 5 ปีขึ้นไป

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
กำหนดวันยื่นใบสมัครสอบ ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน 2566 สามารถสมัครด้วย ตนเองหรือทางไปรษณีย์ ในวันและเวลาราชการ ผู้สนใจโปรดสอบถามรายละเอียด ได้ที่งานบริหารทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเฉลิมพระเกียรติ 7 รอบ พระชนมพรรษา 2 คณะแพทยศาสตร์ โทร. 0 5596 7939 และทาง www.med.nu.ac.th หมวดประกาศ/คำสั่ง/ สมัครงาน

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page