สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 12 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศกรมสุขภาพจิต เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ เภสัชกร และนักวิชาการสาธารณสุข สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา
ค่าตอบแทน 19,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลนั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่ง เภสัชกร กลุ่ม วิชาชีพเฉพาะ ก จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 20,540 บาท หลักสูตร 5 ปี / 22,750 บาท หลักสูตร 6 ปี
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ หลักสูตร 5 ปี หรือ หลักสูตร 6 ปี ได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็น ผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม

3 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งหรือทางใดทางหนึ่ง ได้แก่ จิตวิทยา สาธารณสุขศาสตร์ พยาบาลศาสตร์ วิทยาศาสตร์ชีวภาพ วิทยาศาสตร์กายภาพ แพทยศาสตร์ ทันตแพทยศาสตร์ เทคนิคการแพทย์ วิทยาศาสตร์ประยุกต์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ เภสัชศาสตร์ สังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ การแพทย์แผนไทย การแพทย์แผนไทยประยุกต์ เทคโนโลยีชีวภาพ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ คณิตศาสตร์และสถิติ สุขศึกษา วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม วิศวกรรมสุขาภิบาล เศรษฐศาสตร์สาธารณสุข

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
เปิดรับสมัครตั้งแต่ วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในวันและเวลาราชการ หรือดาวโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.somdet.go.th กรอกข้อมูลใบสมัคร ด้วยลายมือให้ถูกต้องครบถ้วนและส่งใบสมัครเอกสารหลักฐาน (ตามข้อ 3.2) ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : [email protected] ไม่เกินวันที่ปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. และผู้สมัครออนไลน์ต้องเข้ามาทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page