สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 42 อัตรา

สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 42 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 13-24 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศสถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1. พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 9 อัตรา
ค่าตอบแทน 18,000 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ผู้ช่วยพยาบาล จำนวน 3 อัตรา
ค่าตอบแทน 9,400 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรผู้ช่วยพยาบาล ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 1 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนต้นและตอนปลายสายสามัญ

3. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 21 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,690/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

4. พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,690/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ และต้องมีประสบการณ์เกี่ยวกับการขับรถยนต์ และมีใบอนุญาตขับรถชนิดรถยนต์ส่วนบุคคล หรือรถยนต์สาธารณะ ตามที่กฎหมายกำหนด

5. พนักงานซักฟอก จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,690 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

6. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,690 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

7. เจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

8. พนักงานประจำห้องยา จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,690 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

9. พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน 8,690 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

10. เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

11 เจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน 11,500 บาท/เดือน
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 13 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 24 พฤศจิกายน 2566
ผู้ประสงค์จะสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองพร้อมทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ได้ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา ในวันและเวลาราชการ
หรือดาวโหลดใบสมัครทางเว็บไซต์ http://www.somdet.go.th กรอกข้อมูลใบสมัคร ด้วยลายมือให้ถูกต้องครบถ้วนและส่งใบสมัครเอกสารหลักฐาน (ตามข้อ 4.2) ได้ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ E-mail : [email protected] ไม่เกินวันที่ปิดรับสมัคร วันที่ 24 พฤศจิกายน 2566 เวลา 16.30 น. และผู้สมัครออนไลน์ต้องเข้ามาทำแบบทดสอบทางจิตวิทยา ในวันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 เวลา 09.00 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธร สถาบันจิตเวชศาสตร์สมเด็จเจ้าพระยา

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page