สพป.ตรัง เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา

สพป.ตรัง เขต 1 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 8 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1

1. ชื่อตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) มีวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในทุกสาขาวิชา
(2) สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
(3) ปัจจุบันเป็นพนักงานราชการ/ลูกจ้างชั่วคราว/พนักงานจ้างเหมาบริการ ที่ปฏิบัติงานในหน่วยงาน สังกัดสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

2. ชื่อตำแหน่ง ครูผู้สอน 6 อัตรา
(1) โรงเรียนวัดสาริการาม วิชาเอกภาษาอังกฤษ
(2) โรงเรียนวัดโหละคล้า วิชาเอกภาษาอังกฤษ
(3) โรงเรียนบ้านควนสระแก้ว วิชาเอกคณิตศาสตร์
(4) โรงเรียนบ้านทุ่งศาลา วิชาเอกคณิตศาสตร์
(5) โรงเรียนบ้านยูงงาม วิชาเอกคณิตศาสตร์
(6) โรงเรียนบ้านห้วยด้วน วิชาเอกคณิตศาสตร์
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติทั่วไปตามมาตรา 30 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและบุคลากรทางการศึกษา พ.ศ. 2547
(2) เป็นผู้ที่มีคุณสมบัติเฉพะสำหรับตำแหน่งที่ระบุคุณวุฒิวิชาเอกจะต้องเป็นปริญญาและ หรือประกาศนียบัตรที่ ก.ค.ศ.รับรอง และได้ผ่านการอนุมัติจากผู้มีอำนาจอนุมัติปริญญาและหรือประกาศนียบัตรแล้ว ว่าเป็นผู้สำเร็จการศึกษาภายในวันที่เปิดรับสมัครวันสุดท้าย
(3) เป็นผู้ได้รับวุฒิปริญญาตรีทางการศึกษา หรือปริญญาตรีสาขาอื่นตามที่ ก.ค.ศ.กำหนด
(4) เป็นผู้มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตปฏิบัติการสอน ซึ่งยังไม่หมดอายุ เป็นหลักฐานมาแสดงว่าเป็นผู้ได้รับอนุญาตให้ประกอบวิชาชีพครูเท่านั้นภายในวันรับสมัครวันสุดท้ายเทียบได้ในระดับเดียวกัน
(5) ใบรับรองผลการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการทหาร (เฉพาะบุรุษ)

3. ชื่อตำแหน่ง พนักงานพี่เลี้ยง 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทนแรกบรรจุ เดือนละ 10,430 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
(1) ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
(2) ประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค (ปวท.) หรือ อนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพ ชั้นสูง (ปวส.) หรืออนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า หรือเทียบได้ ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาที่เหมาะสมกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัคร ให้ขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มบริหารงานบุคคล สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาตรัง เขต 1 ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน ถึงวันที่ 1 ธันวาคม 2566 (ในวันเวลาราชการ) โดยผู้สมัครต้องเสียค่าธรรมเนียมในการสมัคร 300 บาท เมื่อสมัครแล้วจะไม่คืนให้ ไม่ว่ากรณี ใด ๆ เว้นแต่มีการยกเลิกการสรรหาในครั้งนี้ เนื่องจากมีการทุจริตเกี่ยวกับการดำเนินการสรรหา โดยจะจ่ายคืน ค่าธรรมเนียมแก่ผู้สมัครเฉพาะผู้ที่มิได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับการทุจริต หรือให้สิทธิเข้ารับการสรรหาใหม่ โดยมิต้องเสียค่าธรรมเนียมการสมัคร

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page