โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาล

โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาล ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว

ตำแหน่ง ครูธุรการ ปฏิบัติหน้าที่ประจำห้องพยาบาล จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้าง 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

2. คุณสมบัติผู้สมัครเข้ารับการคัดเลือก
– มีสัญชาติไทย
– มีอายุ 22 – 40 ปีบริบูรณ์
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (โดยมีหนังสือรับรองคุณวุฒิที่สภามหาลัยอนุมัติการ จบหลักสูตรของสถานศึกษา ใบรับรองผลการศึกษา (Transcript) วิชาเอกพยาบาลศาสตร์ สาธารณสุขศาสตร์ สุขศึกษาและวิชาเอกที่เกี่ยวข้อง)
– มีความรู้ มีประสบการณ์ หรือผ่านการอบรมวิชาชีพพยาบาลหรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือ ผู้มีประสบการณ์ด้านการพยาบาล โดยมีความรู้ความสามารถในการรักษาพยาบาลขั้นพื้นฐานเป็นอย่างดี จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
– ใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้ในระดับดี
– มีบุคลิกภาพดี เป็นผู้มีความเสียสละ
– มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลายหรือมีหนี้สินล้นพ้นตัวไม่ติดยาเสพติดและไม่มีโรคต้องห้าม ตามกฎ ก.ค.ศ.กำหนด
– ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือน
– ไม่สมประกอบหรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
– ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
– ไม่เป็นผู้เคยต้องได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุกเพราะกระทำความผิด ทางอาญาเว้นแต่ได้รับโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
– ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก ไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่น ๆ ของรัฐ
– มีความสามารถพิเศษเฉพาะตำแหน่ง
– มีความยืดหยุ่น และสามารถรับผิดชอบงานให้สำเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี
– มีสุขภาพร่างกายแข็งแรง และไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
– มีความซื่อสัตย์ สุภาพ อ่อนน้อม มีระเบียบวินัยและสามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
– ไม่เป็นผู้เสพสิ่งเสพติดและของมึนเมาทุกชนิด
– ขยันทำงาน ทุ่มเทเวลาให้กับการทำงานได้เต็มที่

ผู้ประสงค์จะสมัครติดต่อขอรับใบสมัคร และยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ณ กลุ่ม บริหารงานบุคคล โรงเรียนสุรศักดิ์มนตรี อาคาร 3 ชั้น 1 ระหว่างวันที่ 16-24 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. เว้นวันหยุดราชการ หมายเลขโทรศัพท์ 02-277-0663,02-277-3690 ต่อ 134 ผู้สมัครต้องลงลายมือชื่อในใบสมัครต่อหน้าเจ้าหน้าที่รับสมัคร

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page