มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก รับสมัครพนักงานราชการทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่วันที่ 15-23 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
ปฏิบัติหน้าที่ ณ กองพัฒนานักศึกษา สำนักงานอธิการบดี

อัตราค่าตอบแทน 13,800.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์หรือสาขาวิชาการบัญชี หรือสาขาการตลาด หรือสาขาการจัดการทั่วไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
2. สามารถพิมพ์เอกสาร และใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ เช่น Word,Excel

ให้ผู้ประสงค์จะสมัครส่งใบสมัครทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ (อีเมล์) ตั้งแต่วันพุธที่ 15 พฤศจิกายน 2566 – วันพฤหัสบดีที่ 23 พฤศจิกายน 2566 ตลอด 24 ชั่วโมง ไม่เว้นวันหยุดราชการ โดยดำเนินการ ดังนี้
.1 ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัครพนักงานราชการ
3.1.2 กรอกข้อมูลในใบสมัครให้ถูกต้องครบถ้วน และลงลายมือชื่อผู้สมัคร
3.1.3 การส่งข้อมูลมายัง e-mail : [email protected]
(1) ใบสมัครที่กรอกลงลายมือชื่อ และติดรูปถ่ายเรียบร้อย
(2) เอกสารประกอบการสมัครตามข้อ 4 ของประกาศมหาวิทยาลัยฯ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้องทุกแผ่น
(3) หลักฐานการโอนเงิน ตามข้อ 5.1 ของประกาศมหาวิทยาลัยฯ
ทั้งนี้ การสมัครออนไลน์ทางจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถือว่าผู้สมัครเป็นผู้ลงลายมือชื่อและรับรอง ความถูกต้องของข้อมูล ดังกล่าว ตามพระราชบัญญัติ ว่าด้วย ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ พ.ศ. 2544 และที่แก้ไข เพิ่มเติม (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2551 ดังนั้น หากผู้สมัครจงใจกรอกข้อมูลอันเป็นเท็จ อาจมีความผิดทางอาญาฐานแจ้งความเท็จต่อเจ้าพนักงาน

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page