สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา

สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ 2 อัตรา ตั้งแต่ 27 พฤศจิกายน – 4 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งพนักงานธุรการ ครั้งที่ 1/2566

ตำแหน่งพนักงานธุรการ ปฏิบัติงาน ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาในสังกัด จำนวน 2 อัตรา
(สาขาในสังกัดประกอบด้วย สาขาท่าเรือ สาขาอุทัย สาขานครหลวง สาขามหาราช สาขาบางปะหัน สาขาบ้านแพรก สาขาภาชี)
อัตราจ้าง เดือนละ 9,400.- บาท และค่าครองชีพ เดือนละ 2,000.- บาท รวมเป็นเงินที่ได้รับในแต่ละเดือน 11,400.- บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ตำแหน่งพนักงานธุรการ
เป็นผู้ได้รับวุฒิการศึกษาระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ไม่รับวุฒิ ม.6

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
(1) มีทักษะในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่ เช่นโปรแกรมสำเร็จรูป Word Excel
(2) มีความรู้สามารถในการปฏิบัติงานธุรการ และงานสารบรรณอย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติหน้าที่
(3) มีคุณธรรม จริยธรรม
(4) มีจิตสำนึกบริการ
(5) มีความใฝ่รู้ พัฒนาตนเอง
(6) มีมนุษย์สัมพันธ์ และความสามารถในการติดต่อประสานงาน
(7) มีความกระตือรือร้น
(8) มีความละเอียด รอบคอบ และรับผิดชอบต่อหน้าที่
(9) มีความสามารถในการปฏิบัติหน้าที่ด้วยความละเอียดแม่นยำ

วัน เวลา สถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้ที่ประสงค์สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ตั้งแต่วันที่ 27 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 4 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.30 น. – 16.30 น. ณ สำนักงานสรรพากรพื้นที่พระนครศรีอยุธยา 2 เลขที่ 55/92 หมู่ที่ 1 1 ต.ธนู อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา 13000

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page