โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา

โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 20-26 พฤศจิกายน 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ เรื่อง รับสมัครเพื่อคัดเลือกบุคคลเข้าเป็นลูกจ้างชั่วคราว

1. ตำแหน่ง เจ้าพนักงานธุรการ งานนโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (สำหรับผู้ที่จบการศึกษาสูงกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ระดับปริญญาตรี สาขาคอมพิวเตอร์ สามารถสมัครสอบได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนใน อัตราจ้างเดือนละ 9,400 บาท)
(2) มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ทั้ง Word, Excel และ PowerPoint หากมีความเข้าใจในโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบสารสนเทศต่าง ๆ ร่วมด้วยเป็นอย่างดีจะพิจารณาเป็นพิเศษ
(3) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่รับสมัคร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่พัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) สำเร็จการศึกษาวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ขึ้นไป (สำหรับผู้ที่จบการศึกษา สูงกว่าวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือ ระดับปริญญาตรี ด้านการจัดการ หรือสาขาที่เกี่ยวข้องกับงาน สามารถสมัครสอบได้ แต่ต้องได้รับค่าตอบแทนใน อัตราจ้างเดือนละ 9,400 บาท)
(2) มีความสามารถด้านการใช้โปรแกรม Microsoft Office ทั้ง Word, Excel และ PowerPoint หากมีความเข้าใจในโปรแกรมที่ใช้ในการออกแบบสารสนเทศต่าง ๆ ร่วมด้วยจะพิจารณาเป็นพิเศษ
(3) หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานตามตำแหน่งที่รับสมัคร หรือสาขาที่เกี่ยวข้องจะพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และวิธียื่นใบสมัคร ระหว่างวันที่ 20 – 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566
ผู้สมัครคัดเลือกจะต้องดาวน์โหลดใบสมัครทางเว็บไซด์ http://nmp.ac.th/ หรือ เพจ Facebook โรงเรียนนวมินทราชูทิศ พายัพ ตามแบบฟอร์มที่กำหนด ยื่นเอกสารใบสมัครผ่านระบบออนไลน์เท่านั้น โดยส่งผ่านอีเมล [email protected] พร้อมแนบเอกสารและหลักฐานประกอบการรับสมัครหมายเลข 1 – 8 เป็นระบบไฟล์ .pdf ที่รวมเป็นไฟล์เดียวกัน ให้ครบถ้วนและถูกต้อง ภายในวันที่ 26 พฤศจิกายน พ.ศ.2566 ก่อนเวลา 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page