โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา

โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) รับสมัครครูอัตราจ้าง 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดตรีรัตนาราม) ที่ 31/2566 เรื่อง รับสมัคร ตำแหน่ง ครูอัตราจ้าง โรงเรียนสาธิตเทศบาลนครระยอง (วัดศรีรัตนาราม)

1. ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร
ครูอัตราจ้างชาวไทย จำนวน 2 อัตรา ดังนี้
– ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– ตำแหน่งครูอัตราจ้าง สาขาวิชาสังคมศึกกษา จำนวน 1 อัตรา

1.2 ครูอัตราจ้างชาวต่างประเทศ จำนวน 1 อัตรา ดังนี้
– ตำแหน่งครูผู้สอนภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา

2. คุณสมบัติเฉพาะของครูอัตราจ้าง
2.1 ครูอัตราจ้างสาขาวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
– เพศหญิงหรือชาย
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท.หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอก โดยมีกลุ่มคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทาง สาขาวิชาคณิตศาสตร์และหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาคณิตศาสตร์
– มีสัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
– มีความมุ่งมั่น อดทน เสียสละในการทำงาน
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.2 ครูอัตราจ้างสาขาวิชาสังคมศึกษา จำนวน 1 อัตรา
– เพศหญิงหรือชาย
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีทางการศึกษา หรือสาขาศึกษาศาสตร์หรือทางอื่นที่ ก.จ. ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งในวิชาเอก โดยมีกลุ่มคุณวุฒิการศึกษาในกลุ่มวิชาหรือทางสาขาวิชาสังคมและหลักสูตรที่เกี่ยวกับวิชาสังคม
– มีสัญชาติไทย
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
– มีความมุ่งมั่น อดทน เสียสละในการทำงาน
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

2.3 ครูอัตราจ้างสาขาวิชาภาษาอังกฤษ (ชาวต่างชาติ) จำนวน 1 อัตรา
– เพศหญิงหรือชาย
– วุฒิการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป หากมีวุฒิทางการศึกษาในสาขาการสอนหรือ เกี่ยวกับด้านการศึกษาหรือมีประสบการณ์สอนจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือใบอนุญาตการสอนโดยไม่มีใบอนุญาต ประกอบวิชาชีพตามหลักเกณฑ์ของคุรุสภาจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
– อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
– สุขภาพร่างกายแข็งแรง (ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง)
– มีความมุ่งมั่น อดทน เสียสละในการทำงาน
– ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย

ผู้ที่ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครด้วยตนเอง ณ อาคาร 5 ชั้น 2 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 4 ธันวาคม 2566 ถึงวันศุกร์ 15 ธันวาคม 2566 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page