คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครนักวิชาการเวชสถิติ 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 15 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง นักวิชาการเวชสถิติ ปฏิบัติงานที่ หน่วยรหัสทางการแพทย์ งานเวชระเบียน จำนวน 2 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ไม่จำกัดเพศ ทั้งนี้ เพศชายต้องผ่านการเกณฑ์ทหาร ยกเว้นการเกณฑ์ทหาร หรือสำเร็จการศึกษาวิชา
ทหาร (นศท.)
2. สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรี วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาเวชระเบียน
3. มีประสบการณ์ในการทำงานด้านการให้รหัสโรคในโรงพยาบาล หรือมีผลงานพัฒนาระบบสนับสนุน การให้รหัสทางการแพทย์ หรือผลงานการวิเคราะห์ข้อมูลทางการแพทย์ (ถ้ามีจะได้รับการพิจารณา เป็นพิเศษ)
4. มีความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานด้านการให้รหัสโรคเป็นอย่างดี
5. มีทัศนคติเชิงบวก กระตือรือร้น มุ่งมั่น และมีความพร้อมในการปฏิบัติงาน
6. มีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง
7. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการหรือตามที่ได้รับมอบหมายได้

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 28 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 19 ธันวาคม 2566
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 19,500 บาท สิทธิ์ประกันสังคม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามที่ระบุในประกาศ กรณีที่ตรวจพบว่าเอกสาร หลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศ จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ การรับสมัครและให้การสมัครสอบในตำแหน่งนั้นเป็นโมฆะ
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์และตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page