คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ รับสมัครตำแหน่งผู้ปฏิบัติงานบริหาร ตั้งแต่บัดนี้ถึง 12 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ชื่อตำแหน่ง ผู้ปฏิบัติงานบริหาร สังกัดงานอำนวยการฝ่ายเภสัชกรรม ฝ่ายเภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศหญิง
2. อายุตั้งแต่ 28 – 35 ปี
3. คุณวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ โปรแกรม Microsoft office (Word/Excel/Powerpoint) ได้ดี
5. มีความรู้ความสามารถในการปฏิบัติงานด้าน งานบุคคล งานจัดประชุม งานการเงิน
6. มีความขยัน รอบคอบ ซื่อสัตย์ สุจริตในหน้าที่ที่รับผิดชอบ มีมนุษยสัมพันธ์ และทำงานเป็นทีมได้
7. มีจิตสำนึกในการให้บริการ มีจิตอาสาในการทำงานเพื่อประโยชน์ส่วนรวม
8. มีความคิดสร้างสรรค์และความกระตือรือร้นในการเรียนรู้สิ่งใหม่ และพร้อมรับการเปลี่ยนแปลง
9. สามารถอยู่เวรนอกเวลาราชการ และวันหยุดราชการได้
10. มีบุคลิกดี รักงานบริการ และสามารถติดต่อประสานงานกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
11. มีความรู้พื้นฐานด้านภาษาอังกฤษ

เปิดรับสมัครตั้งแต่วันที่ 29 พฤศจิกายน 2566 ถึงวันที่ 12 ธันวาคม 2566
ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบ ในวันที่ 14 ธันวาคม 2566
ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
อัตราค่าจ้างเดือนละ 13,800 บาท ค่าเวร (จำนวนเวร x อัตราค่าเวรที่คณะแพทยศาสตร์กำหนด)
สิทธิ์ประกันสังคม โรงพยาบาลสงขลานครินทร์

ทั้งนี้ ขอให้ผู้สมัครตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องตามที่ระบุในประกาศ กรณีที่ตรวจพบว่าเอกสาร หลักฐานการสมัครไม่ครบถ้วนสมบูรณ์ หรือไม่ตรงตามคุณสมบัติที่ประกาศ จะถือว่าผู้สมัครไม่ผ่านเกณฑ์ การรับสมัครและให้การสมัครสอบในตำแหน่งนั้นเป็นโมฆะ
ผู้สนใจสามารถสมัครออนไลน์และตรวจสอบประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบได้ที่ https://medhr.medicine.psu.ac.th/HrApply/

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page