โรงเรียนบ้านบาโหย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประชารัฐ

โรงเรียนบ้านบาโหย รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้ดูแลนักเรียนประชารัฐ ตั้งแต่วันที่ 12-15 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนบ้านบาโหย เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง ครูผู้ดูแลนักเรียนประชารัฐ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ชื่อตำแหน่ง ครูผู้ดูแลนักเรียนประชารัฐ โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้ จำนวน 1 อัตรา (ปฏิบัติงานให้กับโรงเรียนบ้านบาโหย ดูแลนักเรียนหอพักชาย ในโครงการโรงเรียนประชารัฐ จังหวัดชายแดนภาคใต้)
ค่าจ้าง 15,000.- บาท/เดือน

2. คุณสมบัติทั่วไป และคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งของผู้มีสิทธิสมัคร
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
ผู้สมัครต้องมีคุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
(1) มีสัญชาติไทย
(2) เพศชาย
(3) มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์นับถึงวันสมัครวันสุดท้าย
(4) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
(5) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
(6) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมืองหรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือ
(7) ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
(8) ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
(1) มีวุฒิไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา หรือทางอื่นที่ ก.ค.ศ. กำหนดเป็นคุณสมบัติเฉพาะ คุณวุฒิศึกษาศาสตร์ ครุศาสตร์ (สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ หรือ สาขาการประถมศึกษา)
(2) มีใบอนุญาตประกอบวิชาชีพครู หรือหลักฐานที่ใช้แสดงในการประกอบวิชาชีพครูตามที่ คุรุสภาออก ให้เพื่อปฏิบัติหน้าที่สอน ก่อนการจ้างเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งผู้ดูแลนักเรียนประชารัฐ
โครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้
(3) เพศชาย (ปฏิบัติหน้าที่ดูแลนักเรียนหอพักชาย ในโครงการโรงเรียนประชารัฐจังหวัดชายแดนภาคใต้)
(4) สามารถพักนอนอยู่กับนักเรียนชายในหอพักได้

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรร สามารถขอรับใบสมัครได้ที่โรงเรียนบ้านบาโหยหรือ ดาวน์โหลดเอกสารทางเพจ Facebook โรงเรียนบ้านบาโหยและยื่นใบสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ห้องสำนักงาน โรงเรียนบ้านบาโหย ระหว่างวันที่ 12-15 ธันวาคม 2566 เวลา 08.30 – 16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) หรือสมัครทางออนไลน์โดยสามารถส่งหลักฐานได้ที่ Email: [email protected]

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page