กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา

กองบิน 2 รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 18-22 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศคณะกรรมการดำเนินการสรรหาและเลือกสรรพนักงานราชการ กองบิน 2 เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1. ตำแหน่ง พนักงานบริการ จำนวน 2 อัตรา
กลุ่มงานบริการ ค่าตอบแทนเดือนละ 10,430 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมรับค่าตอบแทน เดือนละ 12,430 บาท

2. ตำแหน่งช่างไฟฟ้า จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมรับค่าตอบแทน เดือนละ 13,280 บาท

3. ตำแหน่ง ช่างไม้ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทนเดือนละ 11,280 บาท และเงินช่วยค่าครองชีพชั่วคราว เดือนละ 2,000 บาท รวมรับค่าตอบแทน เดือนละ 13,280 บาท

4. คุณสมบัติของผู้มีสิทธิรับสมัคร
4.1 คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร และไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังนี้
4.1.1 มีสัญชาติไทย
4.1.2 เพศชาย/หญิง (พนักงานบริการ), เพศชาย (ช่างไฟฟ้า, ช่างไม้)
4.1.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี และไม่เกิน 40 ปี นับถึงวันที่รับสมัคร (2566 ลบด้วยปีพุทธศักราชที่เกิด)
4.1.4 วุฒิการศึกษาสำหรับการสมัคร
4.1.4.1 ตำแหน่ง พนักงานบริการ สำเร็จการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลายได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.00
4.1.4.2 ตำแหน่ง ช่างไฟฟ้า สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขา
ช่างไฟฟ้ากำลัง ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 ในกรณีที่เป็นงานต้องใช้ทักษะเฉพาะของ บุคคลซึ่งมิได้ผ่านการเรียนการสอบในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงานช่างไฟฟ้าไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4.1.4.3 ตำแหน่ง ช่างไม้ สำเร็จประกาศนียบัตรวิชาชีพ สาขาช่างก่อสร้าง ได้เกรดเฉลี่ยสะสมตลอดหลักสูตรไม่น้อยกว่า 2.20 ในกรณีที่เป็นงานต้องใช้ทักษะเฉพาะของบุคคลซึ่งมิได้ผ่าน การเรียนการสอบในสถาบันการศึกษาใดเป็นการเฉพาะ ผู้นั้นจะต้องมีความรู้ความสามารถ และทักษะในงาน ช่างเขียนแบบไม่ต่ำกว่า 5 ปี
4.1.5 เป็นผู้พ้นภาระการรับราชการทหารกองประจำการแล้ว (ผ่านการเกณฑ์ทหาร หรือ จบ รด.ปี 3)
4.1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรง เป็นประมุข ตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ด้วยความบริสุทธิ์ใจ
4.1.7 ไม่เป็นข้าราชการ หรือลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานลูกจ้างของ หน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจหรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น
4.1.8 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
4.1.9 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความ ในมาตรา 41 แห่งพระราชบัญญัติรับราชการทหาร พ.ศ. 2497
4.1.10 ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างถูกพักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้
4.1.11 ไม่เป็นผู้ที่บกพร่องในศีลธรรมอันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม และไม่เป็น ผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการ
4.1.12 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
4.1.13 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะ กระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
4.1.14 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออก จากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
4.1.15 ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างเป็นจำเลยในคดีอาญา และไม่เคยต้อง คำพิพากษาโทษจำคุก เว้นแต่ความผิดลหุโทษ หรือความผิดอันเป็นการกระทำโดยประมาท
ผู้ขาดคุณสมบัติในข้อ 4.1.7 และ 4.1.8 อนุโลมให้สมัครได้ แต่หากผ่านการ เลือกสรร จะต้องลาออกจากตำแหน่งดังกล่าวก่อนทำสัญญาจ้าง

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครสอบคัดเลือก และยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ อาคารอเนกประสงค์มณีศิลป์ กองบิน 2 ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 18 ธันวาคม 2566 จนถึงวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 11.00 และ 13.00 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ) โดยสามารถสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมทางโทรศัพท์ 0 3648 6380 ต่อ 5-0243 และ 5-0242 (วันและเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page