เทศบาลตำบลหนองช้างคืน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา

เทศบาลตำบลหนองช้างคืน รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ 5 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 4-15 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลหนองช้างคืน เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้างตามภารกิจ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีคุณวุฒิ) ดังนี้
1. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการศึกษา สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
3. ได้รับปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางศึกษา ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรองให้บรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานครูหรือข้าราชการครูได้
อัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน อัตราเดือนละ 15,000.- บาท
อัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับ เดียวกัน อัตราเดือนละ 17,500.-บาท
อัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ อัตราเดือนละ 21,000.-บาท

2. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิ อย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
อัตราค่าตอบแทน
1. อัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเดือนละ 9,400.- บาท
2. อัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเดือนละ 10,840.-บาท
3. อัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ อัตราเดือนละ 11,500.-บาท
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบ

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ สังกัดกองคลัง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก. อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน
1. อัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวช. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเดือนละ 9,400.- บาท
2. อัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวท. หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน อัตราเดือนละ 10,840.-บาท
3. อัตราค่าตอบแทนสำหรับผู้มีคุณวุฒิ ปวส. หรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ อัตราเดือนละ 11,500.-บาท
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบ

พนักงานจ้างตามภารกิจ (ผู้มีทักษะ) ดังนี้
1. ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ สังกัดสำนักปลัดเทศบาล จำนวน 2 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. สำเร็จการศึกษาระดับประถมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าได้ไม่ต่ำกว่านี้ขึ้นไป
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
3. มีใบอนุญาตขับรถยนต์ส่วนบุคคลออกให้โดยกรมขนส่งทางบก
4. มีความรู้ความสามารถและชำนาญในหน้าที่ ทักษะงานที่จะปฏิบัติ โดยมีหนังสือรับรอง ประสบการณ์การทำงานจากนายจ้างหรือหน่วยงานซึ่งได้ระบุถึงประสบการณ์ปฏิบัติงานมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี
อัตราค่าตอบแทนเดือนละ 9,500 บาท
ได้รับสิทธิประโยชน์ตามกฎหมายว่าด้วยการประกันสังคมและเงินเพิ่มการครองชีพชั่วคราวตามระเบียบ

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 4 ธันวาคม – 15 ธันวาคม 2566 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 16.30น. ณ งานบริหารงานบุคคล สำนักปลัดเทศบาล เทศบาลตำบลหนองช้างคืน อำเภอเมืองลำพูน จังหวัดลำพูน ในวันและเวลาราชการ ผู้สมัครต้องยื่นใบสมัครด้วยตนเองต่อเจ้าหน้าที่สมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page