โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ)

โรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ รับสมัครจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) ตั้งแต่วันที่ 1-17 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) ประเภทจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สำนักงาน (พัสดุ) จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 10,070 บาท

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. สัญชาติไทย
2. อายุระหว่าง 22 – 35 ปี
3. วุฒิการศึกษา ไม่ต่ำกว่าปริญญาตรี
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมพื้นฐาน
5. ผู้สมัครที่เป็นเพศชายจะต้องผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว
6. ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
7. ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ความ สามารถ วิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมาย ว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
8. ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
9. ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษหรือทำความผิดกระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
10. ไม่เป็นผู้ถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่น ของรัฐ
11. มีความรู้ ความสามารถเหมาะสมกับการปฏิบัติงานตามขอบข่ายภารกิจ และหน้าที่เจ้าหน้าที่ธุรการโรงเรียนเป็นอย่างดี

ติดต่อขอทราบรายละเอียดและยื่นใบสมัคร ได้ที่ ห้องธุรการ สำนักงานอำนวยการ อาคารพิพิธภัณฑ์ การศึกษาโรงเรียนวัฒโนทัยพายัพ ตั้งแต่วันที่ 1 ธันวาคม 2566 ถึง 14 ธันวาคม 2566 ระหว่างเวลา 09.00 -16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page