มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ รับสมัครพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 26 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบแข่งขันเป็นพนักงานในสถาบันอุดมศึกษา ตำแหน่งประเภทสนับสนุน

1 นักวิเคราะห์นโยบายและแผน จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน ๆ ละ 22,500 บาท
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ ความรู้ความสามารถด้านงานสารบรรณ การเบิกจ่าย พัสดุ การประสานงาน การจัดโครงการ รายงาน สรุปผลโครงการฯ
4. มีประสบการณ์ ความรู้ ความเชี่ยวชาญทางด้านการจัดทำแผน
และการจัดทำคำขอตั้งงบประมาณในระบบราชการ
5. มีทักษะในการติดต่อ ประสานงานกับบุคคลหรือ หน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายใน และภายนอกมหาวิทยาลัยเพื่อให้การ ดำเนินงานบรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้
6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, PowerPoint และมีความรู้ในการใช้โปรแกรรมจัดการประชุม แบบออนไลน์ได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ วันเสาร์ – อาทิตย์ได้

2 นักวิชาการศึกษา จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน ๆ ละ 22,500 บาท
คุณสมบัติ
1. เพศ ชาย/หญิง
2. สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขา
3. มีประสบการณ์ ความรู้ความเข้าใจในกฎ ระเบียบ และข้อบังคับ อื่นที่ใช้ในการปฏิบัติงานในหน้าที่ในระดับบัณฑิตศึกษา
4. มี ความรู้และประสบการณ์ด้านการจัดทำโครงการ การอบรม/ ประชุมเชิงปฏิบัติการ และงานเบิกจ่ายงบประมาณในระดับ บัณฑิตศึกษา
5. มีประสบการณ์และทักษะด้านการบริหารงานทั่วไป เช่น งานสาร บรรณ ธุรการ การเบิกจ่าย พัสดุ การประสานงาน รายงานสรุปผล โครงการ การจัดประชุม และรายงานการประชุม ฯลฯ
6. มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีใจรักงานบริการ
7. สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐาน เช่น Word, Excel, PowerPoint และมีความรู้ในการใช้โปรแกรรมจัดการประชุมแบบ ออนไลน์ได้
8. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา
9. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการและ วันเสาร์ – อาทิตย์ได้

ผู้ที่มีความประสงค์จะสมัครขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานการเจ้าหน้าที่ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี อาคาร 10 ชั้น 2 มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค์ (ย่านมัทรี) ต.ย่านมัทรี อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 26 ธันวาคม พ.ศ. 2566 ภาคเช้าเวลา 09.00 – 12.00 น. และภาคบ่ายเวลา 13.00 – 15.30 น. (ยกเว้นวันเสาร์ – อาทิตย์ และวันหยุด นักขัตฤกษ์)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page