โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแแหน่ง 15 อัตรา

โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 8 ตำแแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-22 ธันวาคม 2566

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเป็นลูกจ้างชั่วคราวด้วยเงินบำรุง (รายเดือน) ครั้งที่ 3/2567

1. ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการเงิน บัญชีและพัสดุ
จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 7,620 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาการบัญชี พาณิชยการหรือสาขาอื่นที่มีการศึกษาวิชาทางบัญชีไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

2. ตำแหน่งบรรณารักษ์ ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุนวิชาการ
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางบรรณารักษศาสตร์ ทางบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ ทางสารสนเทศศึกษา ทางบรรณารักษศาสตร์และนิเทศศาสตร์ หรืองทางสารนิเทศศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

3. ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานการแพทย์เฉพาะทางด้านจักษุวิทยา
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาวิชาศึกษาศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
– อายุไม่เกิน 55 ปีบริบูรณ์
– มีความรู้ความสามารถทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
– มีความสามารถทำสื่อการสอนได้
– มีความรู้ความสามารถด้านภาษาอังกฤษในระดับดีถึงดีมาก
– สามารถติดต่อสื่อสารระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกได้เป็นอย่างดี
– เป็นผู้มีคุณธรรม จริยธรรม และเจตคติที่ดีต่องานด้านการศึกษา
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– ไม่มีประวัติทุจริต หรือประวัติเสื่อมเสีย เป็นผู้มีความพร้อมที่จะปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ และ ข้อบังคับของโรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

4. ตำแหน่งนักวิชาการโสตทัศนศึกษา ปฏิบัติงานที่ศูนย์ตาปลอม
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางโสตทัศนศึกษา ทางเทคโนโลยี การศึกษา ทางเทคโนโลยีและสื่อสารการศึกษา ทางเทคโนโลยีและนวัตกรรมการศึกษา ทางครุศาสตร์ เทคโนโลยี ทางเวชนิทัศน์ หรือสาขาวิชานิเทศศาสตร์ ทางนิเทศศาสตร์ ทางวารสารศาสตร์ ทางสื่อสารมวลชน หรือทางนิเทศศาสตร์การพัฒนา
– อายุไม่เกิน 30 ปีบริบูรณ์
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์สำเร็จรูป Microsoft office และสามารถใช้ Program 3D Printing ได้
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

5. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดและสนับสนุน
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์ และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชา เศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

6. ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุข ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานพัฒนานโยบายและยุทธศาสตร์การแพทย์
จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,910 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่งทาง จิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาเกษตรศาสตร์ สาขาวิชาคหกรรมศาสตร์ ทางอาหารและโภชนาการ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ สาขาวิชาศึกษาศาสตร์ ทางพลศึกษาหรือทางสุขศึกษา สาขาวิชา วิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมศาสตร์ ทางวิศวกรรมสิ่งแวดล้อม หรือทางวิศวกรรมสุขาภิบาล สาขาวิชาเศรษฐศาสตร์ ทางเศรษฐศาสตร์สาธารณสุข สาขาวิชาเวชศาสตร์การกีฬา สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา สาขาวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– มีความรู้ ความสามารถและมีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

7. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านจักษุวิทยา
จำนวนที่รับสมัคร เดือนละ 11,680 บาท
อัตราค่าจ้าง 2 อัตราและสำรอง
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบงาน บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

8. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านจักษุวิทยา
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

9. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านจักษุวิทยา
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

10. ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านการพยาบาล
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 11,680 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีทุกสาขาวิชา จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

11. ตำแหน่งนักทัศนมาตร ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านจักษุวิทยา
จำนวนที่รับสมัคร 2 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 15,210 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางทัศนมาตรศาสตร์ และได้รับหนังสืออนุญาตให้ประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์ หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาทัศนมาตรศาสตร์
– มีประสบการณ์การทำงานเกี่ยวกับการวัดสายตาโดยใช้ Phoropter ไม่น้อยกว่า 2 ปี
– มีความรู้เกี่ยวกับโรคตาและสามารถตรวจคัดกรองโรคตาเบื้องต้นได้
– สามารถใช้เครื่องมือพิเศษทางจักษุได้
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

12. ตำแหน่งนักรังสีการแพทย์ ปฏิบัติงานที่ภารกิจด้านตติยภูมิ
จำนวนที่รับสมัคร 1 อัตราและสำรอง
อัตราค่าจ้าง เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับวุฒิการศึกษาปริญญาตรีในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางรังสีเทคนิค หรือทาง ฟิสิกส์การแพทย์ หรือสาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ ทางชีวฟิสิกส์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพ สาขารังสีเทคนิค
– มีทักษะในการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ในงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
– สามารถปฏิบัติงานใน และนอกเวลาราชการได้
– มีความอดทน อดกลั้น และขยันในการเรียนรู้งาน
– มีความรับผิดชอบสูง บุคลิกภาพดี สามารถทำงานเป็นทีมได้
– หากมีประสบการณ์ในการปฏิบัติงานจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ 2 วิธี
1. กรณีสมัครด้วยตัวเอง สามารถยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานการสมัครด้วยตัวเอง ในวันและ เวลาราชการ (เวลา 08.30 – 12.00 และเวลา 13.00 – 16.30 ) ได้ที่งานทรัพยากรบุคคล อาคาร อำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง)
2. กรณีสมัครทางไปรษณีย์ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่หน้าเว็บไซต์โรงพยาบาลเมตตา ประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) www.metta.go.th หัวข้อข่าวและกิจกรรม “ประกาศรับสมัครงาน” กรอกใบสมัครและ แนบเอกสารหลักฐานประกอบการสมัครให้ครบถ้วน แล้วจัดส่งเอกสารการสมัครแบบด่วนพิเศษ(EMS) มาที่ งานทรัพยากรบุคคล อาคารอำนวยการ ชั้น 3 โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เลขที่ 52 ม.2 ต.ไร่ขิง อ.สามพราน จ.นครปฐม 73210 วงเล็บมุมซอง “สมัครงาน” (ใบสมัครจะยึดวันที่ตามเลขที่ลงรับหนังสือ โรงพยาบาลเมตตาประชารักษ์ (วัดไร่ขิง) เป็นสำคัญ) ทั้งนี้รับสมัครตั้งแต่วันที่ 12-22 ธันวาคม 2566 สอบถามรายละเอียดได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3438 8700 – 2 0 3422 5818 0 3432 1244 ต่อ 5117

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page