สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา

สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-8 มกราคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานสาธารณสุขจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1.ชื่อตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทุ่งเกษม สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การท่อง เที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง ของหลายสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
4.ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่น ที่กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

2 ชื่อตำแหน่ง พนักงานบริการ
กลุ่มงานบริหารงานสาธารณสุข โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราษฎร์สำราญ สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อัตราว่าง 1 อัตรา ค่าจ้าง 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสามัญ หรือ
3. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิค หรือประกาศนียบัตร วิชาชีพชั้นสูง หรือวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพาณิชยการ บริหารธุรกิจ การ ท่องเที่ยวและการโรงแรม การประชาสัมพันธ์ หรือสาขาใดสาขาหนึ่ง ของหลายสาขาวิชาที่เหมาะสมกับหน้าที่ ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ หรือ
4.ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่น ที่กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ได้

3. ชื่อตำแหน่ง แพทย์แผนไทย
กลุ่มงานเวชปฏิบัติครอบครัว โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลห้วยขะยุง สำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี
อัตราว่าง 1 อัตรา
ค่าจ้าง 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงาน หรือ มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ใน สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย หรือสาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะ สาขาการแพทย์แผนไทย ประเภท เวชกรรมไทย หรือสาขาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ หรือ
3. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ สป. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติ เฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ได้ หรือ
4.ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่น ที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ได้

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานธุรการ กลุ่มงานบริหาร สาธารณสุขสำนักงานสาธารณสุขอำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 8 มกราคม 2567 ในวันและเวลาราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page