โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา

โรงพยาบาลพยุหะคีรี รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 2-12 มกราคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลพยุหะคีรี เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลทั่วไปเพื่อบรรจุเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน

1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 600 บาท
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และ
– ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 518 บาท
(กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด จำนวน 1 อัตรา กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศทางการ แพทย์ จำนวน 1 อัตรา)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– มีความรู้ความสามารถและชำนาญงานในหน้าที่และ
– ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งทางจิตวิทยา ทางจิตวิทยาคลินิก สาขาวิชาพยาบาลศาตร์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ชีวภาพ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์กายภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ สาขาวิชาทันตแพทย์ศาสตร์ สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์ประยุกต์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สาขาวิชาเภสัชศาสตร์ สาขาวิชาสังคมสงเคราะห์ศาสตร์ สาขาวิชาสังคมศาสตร์และพฤติกรรมศาสตร์ สาขาวิชาการแพทย์แผนไทย สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพ สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม, สาขาวิชาวิทยาการสิ่งแวดล้อมและทรัพยากรธรรมชาติ สาขาวิชาสิ่งแวดล้อม/อนามัยชุมชน/อนามัยสิ่งแวดล้อม หรือทางแพทย์แผนจีน

3 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเภสัชกรรม จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 440 บาท
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาสายสามัญ หรืออนุปริญญาหลักสูตร 2 ปี ต่อจากประกาศนียบัตร ประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่า ทางเภสัชกรรม

4 ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 3 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 316 บาท
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือหญิง
– มีคุณวุฒิ ไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือไม่ต่ำกว่านี้
– มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

5 ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 316 บาท
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานการพยาบาล)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย หรือหญิง
– ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือไม่ต่ำกว่านี้
– มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่

6 ตำแหน่ง พนักงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างวันละ 316 บาท
(ปฏิบัติงานกลุ่มงานบริการด้านปฐมภูมิและองค์รวม)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
– เพศชาย
– ได้รับวุฒิการศึกษาชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 หรือไม่ต่ำกว่านี้
– มีความรู้ ความสามารถและเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่
– มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์ ที่ยังไม่หมดอายุ
– มีความรู้ ความสามารถ และความชำนาญในการขับรถยนต์

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ที่ประสงค์จะสมัครขอยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป อาคารอุบัติเหตุ-ฉุกเฉิน ชั้น 2 โรงพยาบาลพยุหะคีรี ตั้งแต่วันที่ 2 มกราคม 2567 ถึงวันที่ 12 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page