วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ รับสมัครครูอัตราจ้าง สาขาวิชาภาษาอังกฤษ ตั้งแต่วันที่ 3-9 มกราคม 2567

รายละเอียด
ประกาศวิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษ

ตำแหน่งครูพิเศษสอน สาขาวิชาภาษาอังกฤษจำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 8,340 บาท ค่าครองชีพขั้นต้นเดือนละ 500 บาท สูงสุดไม่เกิน 1,700 บาทและค่าสอนเกินภาระงานเดือนละ 4,000 บาท

คุณสมบัติของผู้สมัครตำแหน่งครูพิเศษสอน แผนกวิชาภาษาอังกฤษ
1. จบการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรี สาขาภาษาอังกฤษ/การสอนภาษาอังกฤษ/ ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารสากล ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาศาสตร์ (ภาษาอังกฤษ)/ วรรณคดีอังกฤษ ภาษาอังกฤษชั้นสูง/ภาษาอังกฤษศึกษา/วิธีสอนภาษาอังกฤษ/วรรณคดีภาษาอังกฤษ/ภาษาอังกฤษ เฉพาะกิจ/ภาษาและวรรณคดีอังกฤษ/ภาษาอังกฤษเพื่อสื่อสารธุรกิจ/ภาษาอังกฤษและการแปล/ภาษาอังกฤษการ ท่องเที่ยว/ภาษาอังกฤษและการสื่อสาร/ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารนานาชาติ/การสอนภาษาอังกฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ/การสอนภาษาอังกฤษในฐานะภาษาต่างประเทศ/การสอนภาษาต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
2. มีสัญชาติไทยและมีคุณสมบัติครบถ้วนตามมาตรา 35 แห่งพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการ พลเรือน พ.ศ. 2535
3. หากเป็นชายถ้าผ่านการเกณฑ์ทหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ
4. หากมีประสบการณ์ด้านการสอน และมีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัครสอบ
รับสมัครที่อาคารอำนวยการ วิทยาลัยการอาชีพวารินชำราบ ระหว่างวันที่ 3 มกราคม – 9 มกราคม 2567 ตั้งแต่ เวลา 08.30 น. – 16.30 น. (ไม่เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page