โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มงานทั่วไป

โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อพิจารณาคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มงานทั่วไป

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 9,500 บาทต่อเดือน

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะ
2.1 คุณสมบัติทั่วไป
2.1.1 มีสัญชาติไทย
2.1.2 เพศชาย
2.1.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.1.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.1.5 ไม่เป็นผู้มีร่างกายทุพพลภาพ จนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้
2.1.6 ไม่เป็นผู้ที่ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคที่ กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.1.7 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.1.8 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
2.1.9 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ
2.1.10 ไม่เป็นผู้เคยกระทำการทุจริตในการสอบเข้ารับราชการหรือเข้าปฏิบัติงาน ในหน่วยงานของรัฐ

2.2 คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
2.2.1 เจ้าหน้าที่ ICT ประจำกลุ่มงานทั่วไป
วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพสูง (ปวส.) สาขาวิชาคอมพิวเตอร์/ เทคโนโลยีสารสนเทศ/ วิทยาการคอมพิวเตอร์ และสาขาที่เกี่ยวข้อง โดยต้องเป็นผู้สำเร็จการศึกษาและได้รับ การอนุมัติให้เป็นผู้สำเร็จการศึกษาจากผู้มีอำนาจอนุมัติ ภายในวันปิดรับสมัครสอบ คือในวันที่ 24 มกราคม พ.ศ.2567

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ให้ผู้ประสงค์จะสมัคร ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ณ กลุ่มงานบุคคล อาคารเกียรติสุรนนท์ โรงเรียนลือคำหาญวารินชำราบ ตั้งแต่วันที่ 18-24 มกราคม 2567 เวลา 08.30 – 12.00 น. และเวลา 13.00 – 16.30 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page