โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา

โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 6 ตำแหน่ง 10 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลทั่วไปเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) เงินนอกงบประมาณ ประเภทเงินบำรุง

1 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา พยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการ ผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
อัตราว่างครั้งแรก 3 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 900 บาท
2. ชื่อตำแหน่ง กลุ่มงาน และรายละเอียดการจ้างงาน

2 ตำแหน่ง นักกิจกรรมบำบัด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชากายภาพบำบัดทางกิจกรรมบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากิจกรรมบำบัด
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 900 บาท

3 ตำแหน่ง นักกายภาพบำบัด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชา กายภาพบำบัดทางกายภาพบำบัด และได้รับใบอนุญาตประกอบโรคศิลปะสาขากายภาพบำบัด หรือใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพกายภาพบำบัดของสภากายภาพบำบัด
อัตราว่างครั้งแรก 2 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 800 บาท

4 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางเวชกิจฉุกเฉิน หรือสาขาวิชาใดวิชาหนึ่งทางปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และได้รับประกาศนียบัตรนักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากคณะอนุกรรมการรับรององค์กรและ หลักสูตรการศึกษาและฝึกอบรมผู้ปฏิบัติการ และการให้ประกาศนียบัตรหรือเครื่องหมายวิทยฐานะแก่ผู้ ผ่านการศึกษาหรือฝึกอบรม (อศป.)
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 800 บาท

5 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1) มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับ ประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ
2) ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันใน สาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานในหน้าที่
อัตราว่างครั้งแรก 2 อัตรา
ค่าตอบแทน
คุณวุฒิตามข้อ 1) วันละ 420 บาท
คุณวุฒิตามข้อ 2) วันละ 450 บาท

6 ตำแหน่ง พนักงานประกอบอาหาร
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้น หรือตอนปลายที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้
อัตราว่างครั้งแรก 1 อัตรา
ค่าตอบแทนวันละ 420 บาท

ผู้ประสงค์จะสมัคร สามารถสมัครได้ 2 วิธี ดังนี้
(1) ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ ตั้งแต่วันที่ 22-30 มกราคม 2567 ในวันและเวลา ราชการ (เว้นวันหยุดราชการ) ตั้งแต่เวลา 09.00 – 15.30 น. ณ กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 3 อาคารบริการผู้ป่วยนอก โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว โดยแนบหลักฐานที่ยื่นพร้อมใบสมัคร ตามข้อ 4.2
(2) สมัครผ่านลิงค์ QR code ได้ที่ https://forms.gle/uHXiq2QTUvUruD1B7 หรือสแกน QR Code ด้านล่างประกาศฉบับนี้ ตั้งแต่วันที่ 22 – 30 มกราคม 2567 โดยกรอกข้อมูลตาม รายละเอียดให้ครบ และอัปโหลดหลักฐานการสมัคร สำเนาบัตรประชาชน สำเนาปริญญาบัตร หรือ วุฒิการศึกษา รูปถ่าย (รายละเอียดตามข้อ 4.2) และหลักฐานการชำระค่าสมัคร โดยโอนผ่านบัญชี โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้ว บัญชีเลขที่ 2361-0-8350-7 ธนาคารกรุงไทย สาขา สระแก้ว โดยชื่อผู้ชำระเงินต้องเป็นบัญชีของผู้สมัครเท่านั้น ดูรายละเอียดได้ที่บอร์ดประชาสัมพันธ์ โรงพยาบาลสมเด็จพระยุพราชสระแก้วและทาง Website ที่ https://skh.moph.go.th

ประกาศรับสมัคร | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page