สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม

สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งนักวิชาการยุติธรรม ตั้งแต่วันที่ 9-14 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ เรื่อง รับสมัครสอบคัดเลือกเพื่อจัดจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม ณ สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่

ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าจ้างเดือนละ 15,000 บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

คุณสมบัติของผู้มีสิทธิสมัครสอบ ตำแหน่ง นักวิชาการยุติธรรม
1. คุณสมบัติทั่วไป
1.1 สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี ทุกสาขาวิชา
1.2 สัญชาติไทย
1.3 มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์ และไม่เกิน 60 ปีบริบูรณ์
1.4 พ้นพันธะทางการทหาร
1.5 มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนด ดังนี้ โรคเรื้อน วัณโรค โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.6 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองระบอบประชาธิปไตย โดยอันมีพระมหากษัตริย์
ทรงเป็นประมุขด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.7 มีสุขภาพแข็งแรงไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ทุพพลภาพ หรือไม่เป็นผู้ไร้ความสามารถ หรือไม่เป็นโรคตามที่กำหนด ดังนี้ โรคเรื้อน วัณโรค โรคเท้าช้าง โรคพิษสุราเรื้อรัง
1.8 ไม่เป็นผู้ติดการพนันและไม่เป็นผู้ติดยาเสพติด

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครสอบ
ให้ผู้ประสงค์จะสมัครสอบขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่สำนักงานยุติธรรมจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณศูนย์ราชการจังหวัดเชียงใหม่ ถนนโชตนา ตำบลช้างเผือก อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567
ภาคเช้า เวลา 08.30 น. ถึงเวลา 12.00 น. ภาคบ่าย เวลา 13.00 น. ถึงเวลา 16.30 น. ในวันและเวลาราชการ โดยไม่เสียค่าสมัครสอบ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page