เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา

เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 12-20 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อการสรรหาและการเลือกสรรเป็นพนักงานจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

ประเภทพนักงานจ้างตามภารกิจ สำหรับผู้มีคุณวุฒิ
1) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สื่อสารมวลชน วารสารศาสตร์ นิเทศศาสตร์ ประชาสัมพันธ์ การบริหารรัฐประศาสนศาสตร์ บริหารธุรกิจ อักษรศาสตร์ สารสนเทศ การจัดการ การโฆษณา คอมพิวเตอร์ การท่องเที่ยว การโรงแรม ภาษาต่างประเทศ หรือในสาขาวิชาหรือ ทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

2) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักจัดการงานช่าง จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางก่อสร้าง โยธา สำรวจ ไฟฟ้า เครื่องกล การจัดการงานก่อสร้าง วิศวกรรมโยธา วิศวกรรมก่อสร้าง วิศวกรรมศาสตร์ สถาปัตยกรรม ศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

3) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง สาธารณสุขศาสตร์ สาธารณสุขชุมชน การพยาบาล สุขศึกษา วิทยาศาสตร์การแพทย์ด้านสาธารณสุขศาสตร์และ อนามัย วิทยาศาสตร์ วิทยาศาสตร์การแพทย์ วิทยาศาสตร์เน้นวิทยาศาสตร์สุขาภิบาล วิทยาศาสตร์สาธารณสุข วิทยาศาสตร์อนามัยและสิ่งแวดล้อม วิทยาศาสตร์สุขภาพ วิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อม เวชศาสตร์การกีฬา วิศวกรรมศาสตร์ วิศวกรรมศาสตร์เน้นทางหรือสาขาวิศวกรรมสุขาภิบาล วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม พยาบาล ชีววิทยา จุลชีววิทยา กีฏวิทยา เทคนิคการแพทย์ เวชศาสตร์การกีฬา วิทยาศาสตร์การกีฬา แพทยศาสตร์ ทันต แพทยศาสตร์ เภสัชศาสตร์ จิตวิทยา หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็น คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

4) ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักสันทนาการ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง พลศึกษา จิตวิทยา โภชนาการ ศึกษาศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่า ใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
ได้รับค่าตอบแทนเดือนละ 15,000 บาท

5) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 3 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับ การรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ทุกสาขาวิชาที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต.รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือ ผ่านการฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทุกสาขาวิชา ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. รับรอง ซึ่งศึกษาวิชาการคอมพิวเตอร์มาไม่น้อยกว่า 6 หน่วยกิต หรือผ่านการ ฝึกอบรมทางด้านการใช้คอมพิวเตอร์จากหน่วยงานของรัฐสถาบันการศึกษาของรัฐหรือเอกชนที่ได้รับการรับรองจากทางราชการหรือหน่วยงานของรัฐที่ใช้เวลาการฝึกอบรมไม่น้อยกว่า 12 ชั่วโมง
อัตราค่าตอบแทน 11,400 ถึง 13,285 บาท

6) ตำแหน่ง ผู้ช่วยเจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ จำนวน 1 อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพเทคนิคหรือเทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทาง บัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การ จัดการทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
3. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาหรือทางบัญชี พาณิชยการ เลขานุการ การตลาด การขาย การธนาคารและธุรกิจการเงิน การจัดการ บริหารธุรกิจ การจัดการ ทั่วไป คอมพิวเตอร์ เศรษฐศาสตร์การเงิน เศรษฐศาสตร์ หรือในสาขาวิชาหรือทางอื่นที่ ก.จ., ก.ท. หรือ ก.อบต. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้
อัตราค่าตอบแทน 11,400 ถึง 13,285 บาท

ประเภทพนักงานจ้างทั่วไป
1. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด สำนักปลัด
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
อัตราค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน

2. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองคลัง
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความเข้าใจด้านการจัดเก็บภาษีอากร ค่าธรรมเนียมต่าง ๆ และรายได้อื่นขององค์กร ปกครองส่วนท้องถิ่น
2. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
อัตราค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน

3. ตำแหน่ง คนงาน จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองการศึกษา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ด้านงานธุรการ และงานสารบรรณ
2. มีความรู้เบื้องต้น ด้านการเงิน และบัญชี
3. มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์
อัตราค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน

4. ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ผู้ช่วยพยาบาล) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้เบื้องต้นและมีประสบการณ์ด้านการพยาบาล
อัตราค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน

5. ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านสุขาภิบาลสิ่งแวดล้อม) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ความรู้เรื่องงานธุรการและงานสารบรรณ
3. ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
อัตราค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน

6. ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่ด้านงานทันตกรรม) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรผู้ช่วยทันตแพทย์
อัตราค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน

7. ตำแหน่ง คนงาน (ปฏิบัติหน้าที่งานฉุกเฉินการแพทย์) จำนวน 1 อัตรา สังกัด กองสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. เป็นผู้มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. ผ่านการอบรมหลักสูตรพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ Emergency Medical Technician Basic (EMT-B) 115 ชั่วโมง
อัตราค่าตอบแทน 10,000 บาท/เดือน

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครฯ สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ทางเว็บไซต์ www.suthep.go.th หรือขอรับใบสมัครและยื่นใบสมัครพร้อมหลักฐานด้วยตนเอง ได้ที่ กองการเจ้าหน้าที่ เทศบาลตำบลสุเทพ ชั้น 2 อาคารศูนย์บริการสาธารณสุข (แต่งกายชุดสุภาพ และประพฤติตนเป็นสุภาพชน ไม่ควรสวมกางเกงยีนส์ กางเกงขาสั้น เสื้อไม่มีแขน เสื้อยืด รองเท้าแตะ) ตั้งแต่วันที่ 12 – 20 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ หรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ หมายเลขโทรศัพท์ 0-5332-9251-2 ต่อ 113

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page