เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

เทศบาลตำบลสุเทพ รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี ตั้งแต่วันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศเทศบาลตำบลสุเทพ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี

ตำแหน่งเจ้าพนักงานการเงินและบัญชี (โรงเรียนบ้านห้วยทราย) จำนวน 1 อัตรา

ผู้สมัครสอบคัดเลือกต้องมีคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง ดังนี้
ตำแหน่ง เจ้าพนักงานการเงินและบัญชี
1.1 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาเอกหรือทางบัญชี ดังนี้
1.1.1 การบัญชี
1.1.2 พานิชยการ
1.1.3 บริหารธุรกิจ
1.2 มีการศึกษาวิชาบัญชีมาไม่น้อยกว่า 15 หน่วยกิต
1.3 มีความรู้ มีความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ ตรงตามตำแหน่งที่สมัคร
1.4 มีความประพฤติดี เรียบร้อย ขยัน เอาใจใส่ต่อหน้าที่ เป็นผู้ตรงต่อเวลารักษาระเบียบวินัยและมีมนุษย์ สัมพันธ์ที่ดี

วัน เวลา และสถานที่รับสมัครคัดเลือก
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสอบคัดเลือก สามารถสมัครทางออนไลน์ (รายละเอียดตามเอกสารแนบท้ายประกาศ) ระหว่างวันที่ 1-15 กุมภาพันธ์ 2567

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page