สำนักงานจังหวัดสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การบริหารงานทั่วไป

สำนักงานจังหวัดสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การบริหารงานทั่วไป ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานจังหวัดสระแก้ว เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้าง จ้างเหมาบริการบุคคลธรรมดาปฏิบัติงาน

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่การบริหารงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท

คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เป็นผู้ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิที่เทียบได้ในระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา
2. เป็นเจ้าหน้าที่ชั้นต้นที่ปฏิบัติงานที่ยากพอสมควรเกี่ยวกับการบริหารงานทั่วไป ในงานหลายด้าน เช่น งานธุรการ งานบุคคล งานจัดระบบงาน งานจัดพิมพ์และแจกจ่ายเอกสาร งานระเบียบ แบบแผน งานรวบรวมข้อมูล สถิติ งานสัญญา เป็นต้น หรือปฏิบัติงานเลขานุการที่ยากพอสมควร เช่น ร่างโต้ตอบหนังสือ เตรียมเรื่องและเตรียมการสำหรับการประชุม บันทึกเรื่องเสนอที่ประชุม จดบันทึกและ เรียบเรียงรายงานการประชุมทางวิชาการ และรายงานอื่น ๆ ทำเรื่องติดต่อกับหน่วยงานและบุคคลต่าง ๆ ติดตามผลการปฏิบัติตามมติของที่ประชุม หรือผลการปฏิบัติตามคำสั่งหัวหน้าส่วนราชการ เป็นต้น
3. ช่วยเหลือปฏิบัติหน้าที่ทางด้านธุรการและบริหารงานทั่วไปของสำนักงานจังหวัดสระแก้ว
4. ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ปฏิบัติ
5. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
1. มีความรู้ในด้านการเงินแผนงาน โครงการและงบประมาณของจังหวัดอย่าง เหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่
2. มีความรู้ความเข้าใจในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน กฎหมายว่า ด้วยระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน และกฎหมาย กฎ ระเบียบในการปฏิบัติงานในหน้าที่
3. มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน
4. มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่องใช้ สำนักงานได้อย่างเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของตำแหน่ง
5. สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ วันหยุดราชการ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ได้

วัน เวลา และสถานที่ยื่นใบสมัคร
ผู้สมัครสอบคัดเลือกให้ยื่นใบสมัครได้ที่ กลุ่มงานอำนวยการ สำนักงานจังหวัดสระแก้ว ชั้น 4 ศาลากลางจังหวัดสระแก้ว ถนนสุวรรณศร อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว ตั้งแต่วันที่ 15-21 กุมภาพันธ์ 2567 ในวันและเวลาราชการ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับ การสอบคัดเลือก ผ่านเว็บไซต์จังหวัดสระแก้ว www.sakaeo.go.th สอบถามเพิ่มเติมได้ที่หมายเลข โทรศัพท์ 0 3742 5125

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page