วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน

วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน ตั้งแต่วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว เรื่อง การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ธุรการ

ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ธุรการ งานการเงิน จำนวน 1 อัตรา

วุฒิการศึกษา : จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ใน ระดับเดียวกันทุกสาขาวิชา และมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการพิมพ์หนังสือราชการได้ดี

คุณสมบัติทั่วไปของผู้สมัคร
2.1 เพศชายหรือหญิง ซึ่งมีสัญชาติไทย
2.2 อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์
2.3 เป็นผู้ที่สามารถใช้โปรแกรมกราฟฟิกได้ดี
2.4 เป็นผู้ที่มีใจรักในงานบริการ
2.5 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งทางการเมือง สมาชิกสภาท้องถิ่น
2.7 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน
2.8 เป็นผู้ที่ผ่านการคัดเลือกการเกณฑ์ทหารมาแล้ว ตามพระราชบัญญัตินี้หรือตามกฎหมายอื่น

รับสมัครตั้งแต่วันที่ 15-22 กุมภาพันธ์ 2567 ผู้สนใจสามารถรับ ใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารทรัพยากร งานบุคลากร อาคารอำนวยการ วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page