โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 9 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสอบคัดเลือกเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1 ตำแหน่งนักทัศนมาตร
ค่าจ้างวันละ 790 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาทัศนมาตร สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ ทางวิทยาศาสตร์สายตา และได้รับหนังสืออนุญาตให้ทำการประกอบโรคศิลปะโดยอาศัยทัศนมาตรศาสตร์

2 ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ
ค่าจ้างวันละ 790 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

3 ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา
(ปฏิบัติงาน สำนักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก)
ค่าจ้างวันละ 660 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.)
(ปฏิบัติงาน สำนักงานศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก)
ค่าจ้างวันละ 500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชี สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางบริหารธุรกิจ

5 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวช.)
(ปฏิบัติงาน กลุ่มงานเวชศาสตร์ฉุกเฉิน)
ค่าจ้างวันละ 410 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางพาณิชยกรรม
2. อายุไม่เกิน 35 ปี
3. ประสบการณ์ในการทำงานตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการไม่น้อยกว่า 2 ปี

6 ตำแหน่งผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด
ค่าจ้างวันละ 380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

7 ตำแหน่งพนักงานประกอบอาหาร
ค่าจ้างวันละ 380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษา ตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

8 ตำแหน่งพนักงานช่วยเหลือคนไข้
(ปฏิบัติงาน กลุ่มการพยาบาลและกลุ่มงานทันตกรรม)
ค่าจ้างวันละ 380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถและความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับคุณวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

9 ตำแหน่งพนักงานประจำตึก
ค่าจ้างวันละ 380 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nkp-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและ อุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 หรือส่งใบสมัคร พร้อมเอกสารทางไปรษณีย์

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page