โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง

โรงพยาบาลนครพิงค์ รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป 3 ตำแหน่ง ตั้งแต่บัดนี้ถึง 8 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลนครพิงค์ เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป

1 ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ (วุฒิปวส.)
ค่าจ้าง 11,500 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาบัญชีสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ สาขาวิชาการจัดการทั่วไป สาขาวิชาการเลขานุการ สาขาวิชาการบริหารทรัพยากรมนุษย์ สาขาวิชาบริหารธุรกิจ หรือทางบริหารธุรกิจ

2 ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ (วุฒิปวช.)
ค่าจ้าง 9,400 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ ในสาขาวิชาหรือทางพาณิชยกรรม

3 ตำแหน่งพนักงานบริการ
ค่าจ้าง 8,690 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีความรู้ความสามารถหรือความชำนาญงานในหน้าที่ และได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ผู้มีความประสงค์สามารถดาวน์โหลดใบสมัครได้ที่ www.nkp-hospital.go.th และยื่นใบสมัครได้ในวันเวลาราชการ ที่กลุ่มงานทรัพยากรบุคคล ชั้น 5 อาคารอำนวยการผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน โรงพยาบาลนครพิงค์ ตั้งแต่วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันที่ 8 มีนาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ หรือส่งใบสมัครพร้อมเอกสารทางไปรษณีย์

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page