มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 19 รับสมัครพนักงานราชการ 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 19 เรื่อง รับสมัครบุคคลพลเรือนและทหารกองหนุน (ชาย/หญิง) เพื่อสอบคัดเลือกบรรจุเป็นพนักงานราชการ ประจำปีงบประมาณ 2567

1 พนักงานคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
(อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว 2,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) หรือทหารกองหนุน (ชาย) มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ แต่ไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2 มีสัญชาติไทย บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
3 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาช่างอิเล็กทรอนิกส์ช่างไฟฟ้า คอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาอื่น ซึ่งผ่านการเรียนหลักสูตรวิชาคอมพิวเตอร์มาแล้วไม่ต่ำกว่า 9 หน่วยกิต จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่ เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
4 มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5 ไม่เป็นโรคที่ขัดกับการรับราชการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีใด ๆ มาก่อน

2 พนักงานการเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
(อัตราค่าตอบแทน 11,280 บาท และเงินเพิ่มการ ครองชีพชั่วคราว 2,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1 เป็นบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) หรือทหารกองหนุน (ชาย) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2 มีสัญชาติไทย บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
3 สำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) สาขาวิชาการบัญชี, การเงินหรือสาขาวิชาอื่น ที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการหรือที่ทางราชการรับรอง หรือเทียบเท่าในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงาน
4 มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5 ไม่เป็นโรคที่ขัดกับการรับราชการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีใด ๆ มาก่อน

3 พนักงานบริการ จำนวน 1 อัตรา
(อัตราค่าตอบแทน 10,430 บาท และเงินเพิ่มการครองชีพ ชั่วคราว 2,000 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ป็นบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) หรือทหารกองหนุน (ชาย) อายุไม่ต่ำกว่า18 ปี บริบูรณ์ และไม่เกิน 35 ปีบริบูรณ์ ณ วันที่สมัคร
2 มีสัญชาติไทย บิดา และมารดา มีสัญชาติไทยโดยกำเนิด
3 สำเร็จการศึกษา มัธยมศึกษาตอนต้น (ม.3)
4 มีความสามารถ และเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
5 ไม่เป็นโรคที่ขัดกับการรับราชการ ตามพระราชบัญญัติรับราชการทหาร
6 ไม่เคยต้องโทษตามคำพิพากษาของศาลในคดีใด ๆ มาก่อน

การรับสมัคร สมัครด้วยตนเอง ที่ กองกำลังพล กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 19 ตำบลท่าเกษม อำเภอเมืองสระแก้ว จังหวัดสระแก้ว รับสมัครตั้งแต่วันที่ 27 ก.พ. 67 – 4 มี.ค. 67 ตั้งแต่ เวลา 0900 – 1600 (เว้นวันหยุดราชการ) สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่หมายเลขโทรศัพท์ 0 3723 1002 ต่อ 60911

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page