สำนักงาน สกร.จังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

สำนักงาน สกร.จังหวัดราชบุรี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 4 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี เรื่อง รับสมัครบุคคลภายนอกเพื่อคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน 13.300.- บาท/เดือน

คุณสมบัติทั่วไป ดังต่อไปนี้
1) เพศชาย/หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีบริบูรณ์
2) ได้รับคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ และ/หรือ มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์การปฏิบัติงานที่เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบ
3) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไม่ไร้ความสามารถหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ
4) มีความรู้เกี่ยวกับงานพิมพ์เอกสารงานราชการ
5) มีความรู้และทักษะการใช้คอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต
6) สามารถพิมพ์ดีดสัมผัสทั้งภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
7) ไม่เป็นผู้มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ เสมือนไร้ ความสามารถ วิกลจริตหรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคสังคมรังเกียจ
8) ไม่เป็นผู้อยู่ในระหว่างถูกสั่งให้พักราชการ หรือถูกสั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนหรือเคยถูก ลงโทษไล่ออกหรือปลดออกจากราชการเพราะกระทำผิดวินัยตามกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล เรือนหรือตามกฎหมายอื่น
9) ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
10) ไม่เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุด ให้จำคุกเพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่ เป็นโทษหรือทำความผิดที่กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
11) เข้ารับการตรวจเลือกการเกณฑ์ทหารแล้ว (มีเอกสารรับรอง)
12) ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการทางการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่พรรคการเมือง
13) ไม่เป็นผู้เคยต้องโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิด ทางอาญา เว้นแต่โทษ สำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรม อันดีจนเป็นที่รังเกียจของสังคม
14) ไม่เป็นพระภิกษุ หรือสามเณร นักพรต นักบวช

หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นข้าราชการหรือลูกจ้าง ส่วนราชการ พนักงานหรือลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วน ท้องถิ่น และหากปรากฏภายหลังว่าขาดคุณสมบัติข้อใดข้อหนึ่งในการสมัครสอบ จะตัดสิทธิในการจ้างเอกชนบุคคลธรรมดาปฏิบัติงานทันที

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการคัดเลือกปฏิบัติงานในตำแหน่งเจ้าพนักงานธุรการ ให้ขอรับใบสมัครด้วยตนเองหรือโหลดใบสมัครจากเว็บไซต์ ระหว่างวันที่ 27 กุมภาพันธ์ – วันที่ 4 มีนาคม 2567 ในเวลาราชการ ภาคเช้าเวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น. ณ อาคาร อำนวยการ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดราชบุรี โทรศัพท์ 032-389167 ทั้งนี้ ผู้สมัครเข้ารับการ คัดเลือกจะต้องกรอกใบสมัคร และเอกสารหลักฐานการสมัครด้วยลายมือตนเองให้ถูกต้องและครบถ้วน

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page