สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา

สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป 15 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 7-13 มีนาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศสำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป

1 ตำแหน่ง นักจัดการงานทั่วไป จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepe.go.th คลิกที่หัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง

2 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. ได้รับวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทุกสาขา
2. มีความรู้ ความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์ปฏิบัติงานได้เป็นอย่างดี
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepe.go.th คลิกที่หัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง”

3 ตำแหน่ง ครู กศน.ตำบล จำนวน 5 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง
2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาตรีทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น ครู กศน.ตำบล ได้
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepe.go.th คลิกที่หัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง”

4 ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชน จำนวน 2 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง
2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะได้
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepe.go.th คลิกที่หัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรอง

5 ตำแหน่ง ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนในสถาบันศึกษาปอเนาะ จำนวน 6 อัตรา
อัตราค่าตอบแทน เดือนละ 18,000 บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
1. มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีทางการศึกษา ตามที่ ก.ค.ศ. และ/หรือคุรุสภาให้การรับรอง
2. กรณีบุคคลที่ไม่ได้จบปริญญาทางการศึกษา แต่ได้จบการศึกษาในระดับประกาศนียบัตรบัณฑิตวิชาชีพ ครู ให้ถือว่าเป็นผู้มีคุณสมบัติในการสมัครเข้ารับการสรรหาและเลือกสรรเป็น ครูอาสาสมัครการศึกษานอกโรงเรียนประจำศูนย์การเรียนชุมชนได้
ทั้งนี้ ผู้สมัครสอบ สามารถตรวจสอบคุณวุฒิที่ ก.ค.ศ. รับรองได้ที่เว็บไซต์สำนักงาน ก.ค.ศ. http://www.otepe.go.th คลิกที่หัวข้อ “คุณวุฒิที่ ก.ค.ศ.รับรอง”

การสมัครสอบ วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้ประสงค์ที่จะเข้ารับการเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป สามารถดาวน์โหลดเอกสาร การสมัครพร้อมรายละเอียดได้ที่ http://sk.nfe.go.th หรือขอรับใบสมัคร ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา โดยยื่นใบสมัครและหลักฐานต่าง ๆ ด้วยตนเอง จำนวน 1 ชุด ณ สำนักงานส่งเสริมการเรียนรู้จังหวัดสงขลา ถนนรามวิถี อำเภอเมืองสงขลา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 7 – 13 มีนาคม 2567 (ภาคเช้าตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. ภาคบ่าย ตั้งแต่เวลา 13.00 – 15.30 น.) ไม่เว้นวันหยุดราชการ หรือสอบถามรายละเอียดได้ที่ เบอร์โทรศัพท์ 074-312596, 074-312822

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page