มณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา

มณฑลทหารบกที่ 44 รับสมัครพนักงานราชการ (ชาย/หญิง) 4 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 1-11 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศมณฑลทหารบกที่ 44 เรื่อง รับสมัครทหารกองหนุนหรือบุคคลพลเรือน (ชาย/หญิง) เป็นพนักงานราชการ

1 ตำแหน่ง พนักงานการเงินและบัญชี กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 จำนวน 1 อัตรา
(อัตราค่าตอบแทนเป็นรายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ในสาขาวิชาที่เกี่ยวข้องกับลักษณะงานที่ปฏิบัติ (มีวิชาบัญชีไม่ต่ำกว่า 6 หน่วยกิต) จากสถานศึกษาที่อยู่ในความควบคุมของทางราชการ หรือที่ทางราชการรับรอง

2 ตำแหน่ง พนักงานธุรการ กองบัญชาการมณฑลทหารบกที่ 44 จำนวน 1 อัตรา
(อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิมัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติหน้าที่ และมีความรู้เกี่ยวกับงานสารบรรณสามารถพิมพ์ดีดภาษาไทยและใช้โปรแกรม Microsoft Office เป็นอย่างดี

3 ตำแหน่ง พนักงานช่วยการพยาบาล โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จำนวน 1 อัตรา
(อัตราค่าตอบแทนรายเดือน ๆ ละ 10,430 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาคุณวุฒิ มัธยมศึกษาปีที่ 6 หรือเทียบเท่าขึ้นไป

4. ตำแหน่ง ผู้ช่วยพยาบาล โรงพยาบาลค่ายเขตอุดมศักดิ์ จำนวน 1 อัตรา
(อัตราค่าตอบแทน รายเดือน ๆ ละ 11,280 บาท)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
ผู้สมัครจะต้องสำเร็จการศึกษาประกาศนียบัตรวิชาชีพผู้ช่วยพยาบาล หลักสูตร 1 ปี

กำหนดวันรับสมัคร เปิดรับสมัครตั้งแต่ 1-11 เมษายน 2567 สถานที่รับสมัคร กองกำลังพลมณฑลทหารบกที่ 44 ค่ายเขตอุดมศักดิ์ ตำบลวังใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดชุมพร (ในวันเวลาราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page