สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ

สำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี รับสมัครสอบคัดเลือกเข้าปฏิบัติงาน ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร เรื่อง การรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลภายนอกเพื่อปฏิบัติงานตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการ
ปฏิบัติงานประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัดสุพรรณบุรี

ตำแหน่งผู้ช่วยพนักงานธุรการเทียบเท่า ระดับ 2
ประจำสำนักงาน ธ.ก.ส.จังหวัด จำนวน 1 อัตรา

1. คุณสมบัติผู้สมัคร
1.1 เพศ ชาย/หญิง
1.2 มีสัญชาติไทย และมีภูมิลำเนาอยู่ในจังหวัดสุพรรณบุรี ไม่น้อยกว่า 1 ปี นับถึงวันที่สมัคร
1.3 บุคคลทั่วไปต้องมีอายุตั้งแต่ 18-30 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
1.4 บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานผู้ช่วยพนักงานสัญญาจ้างประเภทที่ 2 ไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องมีอายุตั้งแต่ 18 – 35 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
1.5 บุคคลที่ปัจจุบันปฏิบัติงานกับธนาคารมาแล้วไม่น้อยกว่า 1 ปี ในตำแหน่งผู้ช่วย พนักงานบริการยานพาหนะ หรือ ผู้ช่วยพนักงานบริการ ต้องมีอายุไม่เกิน 54 ปีบริบูรณ์ นับถึงวันที่สมัคร
1.6 สำเร็จการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ (ปวช.) ด้านการตลาด บัญชี เลขานุการ คอมพิวเตอร์ธุรกิจ ประชาสัมพันธ์ การเงินและการธนาคาร ธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ การจัดการทรัพยากรมนุษย์ ธุรกิจประกันภัย ธุรกิจค้าปลีก ภาษาต่างประเทศธุรกิจ การจัดการผลิตภัณฑ์ การจัดการโลจิสติกส์ การจัดการทั่วไป การจัดการสำนักงาน พาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ เศรษฐศาสตร์ รัฐศาสตร์ จากสถาบันการศึกษาที่ ก.พ. รับรอง
1.7 มีความสามารถในการพิมพ์ดีดสัมผัส ตามเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
1.8 มีความสามารถในการทำ Video Presentation และ Video Digital สื่อสำหรับการ บันทึกภาพและเสียงในการนำเสนอต่าง ๆ
1.9 มีความสามารถในการทำ PowerPoint
1.10 เป็นผู้เลื่อมใสในการปกครองตามรัฐธรรมนูญด้วยความบริสุทธิ์ใจ
1.11 เป็นผู้ที่มีสุขภาพพลานามัยสมบูรณ์แข็งแรง
1.12 ไม่เป็นคนไร้ความสามารถ คนเสมือนไร้ความสามารถ คนวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ ทั้งไม่เป็นโรคเรื้อน วัณโรคในระยะอันตราย โรคเท้าช้างในระยะที่ปรากฏอาการเป็นที่รังเกียจแก่ สังคม ไม่เป็นผู้เสพยาเสพติดให้โทษทุกชนิด (ยกเว้น ได้พ้นสภาพการใช้ยาเสพติดโดยได้รับการรับรองจากแพทย์ หรือได้ผ่านการบำบัดรักษาของราชการ หรือสถานบำบัดที่ได้รับรองจากทางราชการ) โรคพิษสุราเรื้อรัง โรคเลือด ทุกชนิด โรคหัวใจซึ่งแพทย์วินิจฉัยแล้วว่าไม่สามารถปฏิบัติงานได้ และโรคติดต่ออื่น ๆ ที่ร้ายแรงอันเป็นอุปสรรค ในการปฏิบัติงาน
1.13 ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี
1.14 ไม่เป็นผู้ที่มีหนี้สินล้นพ้นตัว
1.15 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษต้องออกจากงานของธนาคาร หรือออกจากราชการ หรือออก จากองค์กรของรัฐบาล หรือสถาบันอื่น
1.16 ไม่เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิด ที่ได้กระทำโดยประมาท หรือความผิดลหุโทษ หรือพ้นโทษแล้วเกินห้าปี
1.17 ไม่เคยทุจริตในการสอบเข้าทำงานกับ ธ.ก.ส. หรือส่วนงานราชการ หรือองค์กรของ รัฐบาล หรือ สถาบันอื่น มาก่อน

2. อัตราเงินเดือน
ให้ได้รับเงินเดือนตามมาตรฐานสิทธิประโยชน์ของลูกจ้างกลุ่มงานปฏิบัติการระดับมาตรฐาน กลุ่ม 2 เดือนละ 10,620.- บาท (หนึ่งหมื่นหกร้อยยี่สิบบาทถ้วน) รวมอัตราเงินเพิ่มค่าครองชีพชั่วคราวเดือนละ 1,500.-บาท (หนึ่งพันห้าร้อยบาทถ้วน) รวมเป็นเงินเดือนละ 12,120.-บาท (หนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยยี่สิบบาทถ้วน)

การสมัคร
สมัครด้วยตนเองได้ที่ สำนักงาน ธ.ก.ส. จังหวัดสุพรรณบุรี เลขที่ 258 ถนนพระพันวษา ตำบลท่าพี่เลี้ยง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี โทรศัพท์ 035-500508 ต่อ 85, 88 ระหว่างวันที่ 4 เมษายน 2567 ถึงวันที่ 19 เมษายน 2567 ตั้งแต่เวลา 08.30 – 15.00 น. (เว้นวันหยุดราชการ)

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page