โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา

โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ 5 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

รายละเอียด
โรงเรียนออทิสติกสุพรรณบุรี รับสมัครคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเหมาบริการ

ชื่อตำแหน่ง จ้างเหมาบริการ จำนวน 5 อัตรา
ค่าตอบแทนรายเดือน 9,000 บาท/เดือน

2. คุณสมบัติทั่วไป
2.1 มีสัญชาติไทย
2.2 เพศชาย-หญิง มีอายุไม่ต่ำกว่า 18 ปี
2.3 วุฒิการศึกษา สำเร็จการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 หรือเทียบเท่าขึ้นไป
2.4 ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
2.5 ไม่เป็นผู้ที่มีกายทุพพลภาพจนไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ได้ ไร้ความสามารถ หรือจิตฟั่นเฟือน ไม่สมประกอบ หรือเป็นโรคตามที่กำหนดไว้ในกฎหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพลเรือน
2.6 ไม่เป็นผู้ดำรงตำแหน่งข้าราชการการเมือง กรรมการพรรคการเมือง หรือเจ้าหน้าที่ในพรรคการเมือง
2.7 ไม่เป็นผู้เคยต้องรับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เพราะกระทำความผิดทางอาญา เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ ไม่เป็นผู้บกพร่องในศีลธรรมอันดี จนเป็นที่รังเกียจของสังคม
2.8 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออก ปลดออก หรือไล่ออกจากราชการ รัฐวิสาหกิจหรือหน่วยงานอื่นของรัฐ หมายเหตุ ผู้ที่ผ่านการเลือกสรร ในวันที่ทำสัญญาจ้างจะต้องไม่เป็นลูกจ้างของส่วนราชการ พนักงานหรือ ลูกจ้างของหน่วยงานอื่นของรัฐ รัฐวิสาหกิจ หรือพนักงานหรือลูกจ้างของราชการส่วนท้องถิ่น และจะต้องนำ ใบรับรองแพทย์ที่ออกโดยสถานพยาบาลของรัฐ ซึ่งออกให้ไม่เกิน 1 เดือน และแสดงว่าไม่เป็นโรคที่ต้องห้าม ตามกฎ ก.พ. ว่าด้วยโรค มายื่นด้วย

ผู้ประสงค์จะสมัครเข้ารับการสรรหาสามารถติดต่อที่เบอร์โทรศัพท์ 061- 5652552 (ในเวลาราชการ)
สถานที่รับสมัคร สำนักงานชั่วคราว โรงเรียนสุพรรณบุรีปัญญานุกูล จังหวัดสุพรรณบุรี 75 หมู่ 4 ตำบลทับตีเหล็ก อำเภอเมืองสุพรรณบุรี จังหวัดสุพรรณบุรี 72000

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page