โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา

โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานจ้างเหมาบริการ ตำแหน่งครูผู้สอน 2 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 9-26 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเป็นพนักงานจ้างเหมาบริการ ครั้งที่ 5 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2567

1. ชื่อตำแหน่ง
1.1 ครูผู้สอนวิชาฟิสิกส์ จำนวน 1 อัตรา
1.2 ครูครูผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ จำนวน 1 อัตรา
ได้รับเงินเดือน 11,000 บาท

2. คุณสมบัติทั่วไปและคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
2.1 ไม่จำกัดเพศ มีอายุไม่ต่ำกว่า 22 ปีบริบูรณ์
2.2 มีวุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าระดับปริญญาตรีในสาขาที่เกี่ยวข้องหรือเทียบเท่า
2.3 มีใบประกอบวิชาชีพครูหรือหลักฐานที่ใช้ในการประกอบวิชาชีพครูเพื่อปฏิบัติหน้าที่สอนภายใต้การรับรองของคุรุสภา กระทรวงศึกษาธิการ (ถ้ามี)
2.4 มีความรู้ความสามารถเหมาะสมกับตำแหน่งและทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นผู้มีสุขภาพแข็งแรง ไม่เป็นโรคติดต่อร้ายแรงหรือโรคเรื้อรังที่ปรากฏอาการเด่นชัดหรือรุนแรง และเป็นอุปสรรคต่อ การปฏิบัติงานในหน้าที่ตามที่ ก.พ. กำหนด
2.5 ไม่เป็นผู้เคยถูกลงโทษให้ออกหรือปลดออกหรือไล่ออกจากรัฐวิสาหกิจ หรือหน่วยงานอื่นของรัฐ (ถ้าตรวจสอบทราบภายหลังถือว่าผิดคุณสมบัติให้พ้นจากการปฏิบัติงาน และพ้นสัญญาจ้างในทันที)
2.6 สามารถพักอาศัยในหอพักของโรงเรียนและดูแลนักเรียนประจำกิน-นอนได้

วัน เวลาและสถานที่รับสมัคร
ยื่นใบสมัครด้วยตนเองที่ห้องธุรการ อาคารสีธงชาติ ชั้น 1 โรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานี ตั้งแต่วันอังคารที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2567 – วันศุกร์ที่ 26 เมษายน พ.ศ. 2567 เว้นวันหยุดราชการ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page