คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา

คณะรัฐศาสตร์ มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี รับสมัครเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 20 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศจ้างเหมาบริการ

ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 2 ตำแหน่ง
สังกัด สำนักงานเลขานุการ คณะรัฐศาสตร์
มหาวิทยาลัยอุบลราชธานี 15,000 บาท/เดือน

คุณสมบัติผู้สมัคร
สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี
มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ (MS Office) และมีพื้นฐานการจัดทำข้อมูลอินโฟกราฟิก (Infographics) มีความกระตือรือร้น มีมนุษยสัมพันธ์ดี มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ และมีทักษะด้านการติดต่อประสานงาน มีทักษะการสื่อสารภาษาไทย (โดยเฉพาะการจับประเด็น การสรุปความ และการจัดทำบันทึกการประชุม) มีความสามารถในการบริหารโครงการ
หากมีทักษะการสื่อสารภาษาอังกฤษ จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

เอกสารการสมัคร
Resume หรือ Portfolio
รูปถ่ายหน้าตรง จำนวน 1 รูป ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน
สำเนาใบปริญญาบัตร หรือ ใบรับรองคุณวุฒิ
สำเนาบัตรประชาชน

วิธีการสมัคร
ผู้สนใจสามารถสมัคร ผ่าน Google form
ภายในวันที่ 20 เมษายน 2567

วิธีการคัดเลือก
1. การทดสอบการปฏิบัติงาน
2. การสัมภาษณ์

สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม [email protected] หรือโทร. 045-353-3940

รายละเอียดเพิ่มเติม | ลิงค์สมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page