โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี รับสมัครพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุขทั่วไป ในตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ

ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
อัตราเงินเดือน 11,500 บาท

คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขา

การสมัครโดยทางไปรษณีย์ โดยส่งใบสมัครพร้อมแนบหลักฐานทางไปรษณีย์ด่วนพิเศษ (EMS) ไปยังงานทรัพยากรบุคคล โรงพยาบาล มะเร็งอุบลราชธานี 405 ถ.คลังอาวุธ ต.ขามใหญ่ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี 34000 ตั้งแต่วันที่ 17-23 เมษายน 2567 วงเล็บมุมซองสมัครงาน ตำแหน่งเจ้าพนักงานพัสดุ โดยถือวันที่ ที่ทำการไปรษณีย์ต้นทาง ประทับตรารับจดหมายของผู้สมัคร เอกสารสมัครที่ส่งภายหลังปิดรับสมัครหรือเอกสารหลักฐานไม่ครบถ้วนจะ ไม่ได้รับการพิจารณา ไม่ว่ากรณีใดๆ

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page