โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา

โรงพยาบาลหลังสวน รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 23 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 19 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลหลังสวน เรื่อง ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเงินนอกงบประมาณ(เงินบำรุง)ประเภทจ้างเหมา

1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 10 อัตรา
อัตราจ้างเหมาเดือนละ 14,500.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง

2. ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา
อัตราจ้างเหมาเดือนละ 7,470.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง
มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับวุฒิมัธยมศึกษาตอนต้น วุฒิมัธยมศึกษาตอนปลาย ประกาศนียบัตรผู้ช่วยเหลือคนไข้ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้

3. ตำแหน่ง ผู้ช่วยนักกายภาพบำบัด จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเหมาเดือนละ 7,470.- บาท อัตรา
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญและเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่
2. หรือได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

4. ตำแหน่ง จพ.การเงินและบัญชี จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเหมาเดือนละ 11,500.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาบริหารธุรกิจ หรือสาขาใดสาขาหนึ่งทางบริหารธุรกิจ
2. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมและจำเป็นในการปฏิบัติงานในตำแหน่ง
3. มีทักษะที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

5. ตำแหน่ง จพ.เภสัชกรรม จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเหมาเดือนละ 11,500.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับประกาศนียบัตรเจ้าพนักงานเภสัชกรรม ซึ่งมีระยะเวลาการศึกษาไม่น้อยกว่า 2 ปี ต่อจากมัธยมศึกษาตอนปลายที่ศึกษาวิชาสามัญ 2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูงเทคนิคเภสัชกรรม
3. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้

6. ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 2 อัตรา
อัตราจ้างเหมาเดือนละ 14,500.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือเทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ทางเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะ สาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือ ความรู้ความสามารถที่ต้องการ
2. มีความรู้ในวิชาเภสัชศาสตร์อย่างเหมาะสมแก่การปฏิบัติงานในหน้าที่

7. ตำแหน่ง นักจิตวิทยาคลินิก จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเหมาเดือนละ 14,500.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ที่ไม่ต่ำกว่านี้ในสาขาวิชาจิตวิทยา หรือทางจิตวิทยาคลินิก และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาจิตวิทยาคลินิก

8. ตำแหน่ง นักประชาสัมพันธ์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเหมาเดือนละ 14,500.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. วุฒิการศึกษาไม่ต่ำกว่าปริญญาตรีสาขานิเทศศาสตร์ เทคโนโลยีและสื่อสาร เทคโนโลยีทางการศึกษา นิเทศศิลป์ การโฆษณาประชาสัมพันธ์ หรือสาขาอื่นๆ ที่สามารถถ่ายภาพ ตัดตอ หรือ ผลิตวิดีโอได้ หากมีประสบการณ์ด้านการเขียนสคริปท์การถ่ายภาพ ตัดตอ ผลิตวิดีโอ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

9. ตำแหน่ง นักรังสีการแพทย์ จำนวน 1 อัตรา
อัตราจ้างเหมาเดือนละ 14,500.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ไม่ต่ำกว่านี้ ในสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ทางรังสีเทคนิค และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะทางรังสีเทคนิค

10. ตำแหน่ง พนักงานประจำห้องทดลอง จำนวน 2 อัตรา
อัตราจ้างเหมาเดือนละ 7,470.- บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1. มีความรู้ความสามารถเหมาะสมในการปฏิบัติงานในหน้าที่ และได้รับประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนต้นหรือตอนปลายสายสามัญ หรือ
นี้ได้
2. ได้รับคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง

11. ตำแหน่ง นายช่างโยธา จำนวน 1 อัตรา
(ปวช.) อัตราจ้างเหมาเดือนละ 9,400.- บาท
(ปวส.) อัตราจ้างเหมาเดือนละ 11,500.-บาท
คุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่ง มีคุณวุฒิอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้
1 ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพ หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาก่อสร้าง สาขาวิชาช่างสำรวจ สาขาวิชาช่างโยธา ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
2. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาโยธา สาขาวิชาสำรวจ สาขาวิชาการก่อสร้าง หรือสาขาวิชาสถาปัตยกรรม สาขาวิชาใด สาขาวิชาหนึ่งหรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความ รับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ
3. ได้รับประกาศนียบัตรหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ได้ (มีความรู้ความสามารถในงานปูน งานฝ้า ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

วัน เวลา สถานที่รับสมัคร ให้ผู้ประสงค์สมัครสอบคัดเลือก ยื่นใบสมัครได้ที่ ฝ่ายบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลหลังสวน ตั้งแต่บัดนี้ ถึง วันที่ 15 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page