โรงพยาบาลเรณูนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา

โรงพยาบาลเรณูนคร รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 3 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้ถึง 16 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลเรณูนคร เรื่อง รับสมัครสอบบุคคลเพื่อสรรหาและเลือกสรรเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

1.ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ 1 อัตรา
หน่วยงาน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานจิตเวชและยาเสพติด
ค่าจ้าง 682 บาท (8 ชม.)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาการพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง
2. เป็นผู้สำเร็จการศึกษาสาขาการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือสาขาการพยาบาลและ การผดุงครรภ์ชั้นหนึ่งจากสถาบันที่สภาการพยาบาลรับรอง

2.ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (เวชสถิติ) 1 อัตรา
หน่วยงาน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานประกันสุขภาพยุทธศาสตร์และสารสนเทศ
ค่าจ้าง 591 บาท (8 ชม.)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ (ทางเวชสถิติ หรือเวชระเบียน) และสาขาวิชาวิทยาศาสตร์บัณฑิต (ทางเวชสถิติ หรือเวชระเบียน)
2. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
3. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์

3.ตำแหน่ง เจ้าพนักงานพัสดุ 1 อัตรา
หน่วยงาน ปฏิบัติงานที่กลุ่มงานบริหารทั่วไป
ค่าจ้าง 480 บาท (8 ซม.)
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. ได้รับประกาศนียบัตรวิชาชีชั้นสูง หรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในทุกสาขาวิชา หรือ
2. ได้รับอนุปริญญาหลักสูตร 3 ปี ต่อจากประกาศนียบัตรประโยคมัธยมศึกษาตอนปลายหรือเทียบเท่าในทุกสาขาวิชา

วัน เวลา และสถานที่รับสมัคร
ผู้สนใจสมัครสามารถยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ งานการเจ้าหน้าที่ กลุ่มงานบริหารทั่วไป โรงพยาบาลเรณูนคร ตั้งแต่วันที่ 8 พฤษภาคม 2567 ถึงวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ในวันและเวลาราชการ ภาคเช้า เวลา 08.30 น. – 12.00 น. ภาคบ่ายเวลา 13.00 น. – 16.30 น.

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page