โรงพยาบาลหนองพอก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา

โรงพยาบาลหนองพอก รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 11 อัตรา ตั้งแต่วันที่ 16-24 พฤษภาคม 2567

รายละเอียด
ประกาศโรงพยาบาลหนองพอก เรื่อง รับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวเงินบำรุง (รายวัน)

1 ตำแหน่ง เภสัชกร จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 990 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. ได้รับปริญญาตรี ในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
3. ได้รับปริญญาโทหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาเภสัชศาสตร์และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
4. ได้รับปริญญาหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่ กพส. กำหนดว่าใช้เป็นคุณสมบัติเฉพาะสำหรับตำแหน่งนี้ ได้ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบโรคศิลปะสาขาเภสัชกรรมชั้นหนึ่ง หรือได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพเภสัชกรรม จากสภาเภสัชกรรม
5. มีความประพฤติดี มีกิริยา วาจาสุภาพ และแต่งกายเรียบร้อย
6. เป็นผู้ตั้งใจปฏิบัติหน้าที่ ไม่ละทิ้งงานในหน้าที่รับผิดชอบ สามารถปฏิบัติงานนอกเวลาราชการได้
7. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี สามารถติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและ ภายในองค์กรได้ดี
8. มีความรู้ ความสามารถที่จำเป็นสำหรับการปฏิบัติงานในตำแหน่ง

2 ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 4 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 660 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. ได้รับวุฒิ ปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ และได้รับใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพการพยาบาลชั้นหนึ่ง หรือการพยาบาลและการผดุงครรภ์ชั้นหนึ่ง ที่รับรองโดยสภาการพยาบาล

3 ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข จำนวน 2 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันที่ทางส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

4 ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 560 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. ได้รับปริญญาตรีหรือคุณวุฒิอย่างอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกัน ในสาขาวิชาหรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาหรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับ หน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

5 ตำแหน่ง เจ้าพนักงานเครื่องคอมพิวเตอร์ จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 435 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. ได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชาอิเล็กทรอนิกส์ สาขาวิชาเทคโนโลยีโทรคมนาคม หรือสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ หรือสาขาวิชาใดสาขาวิชาหนึ่ง หรือหลายสาขาวิชาดังกล่าว ในทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

6 ตำแหน่ง นายช่างเทคนิค จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 435 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. ได้รับวุฒิ ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

7 ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
ค่าตอบแทน ค่าจ้างวันละ 335 บาท
คุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง
1. เพศชาย อายุไม่เกิน 35 ปี (นับถึงวันรับสมัคร)
2. ได้รับวุฒิประกาศนียบัตรมัธยมศึกษาตอนปลาย (ม.6) หรือเทียบเท่า หรือคุณวุฒิอื่นที่เทียบได้ในระดับเดียวกันในสาขาวิชา
หรือทางที่ส่วนราชการเจ้าสังกัดเห็นว่าเหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบและลักษณะงานที่ปฏิบัติ

วัน เวลา และวิธีการสมัครสอบคัดเลือก
ขอและยื่นใบสมัครด้วยตนเองได้ที่ กลุ่มงานบริหารงานทั่วไป โรงพยาบาลหนองพอก (ในวันและเวลาราชการ) หรือ ทางไปรษณีย์อิเลคทรอนิคส์ (e-mail) [email protected] ในระหว่างวันที่ 16 พฤษภาคม 2567 ถึง 24 พฤษภาคม 2567

ประกาศรับสมัคร

Back To Top

You cannot copy content of this page